1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) oslavuje 75. narodeniny

Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) oslavuje 75. narodeniny

Zdieľať

Elektrina spestruje a uľahčuje život ľuďom na území Slovenska už od konca 19 storočia. Spočiatku elektrinu vyrobili na mieste, kde ju chceli aj spotrebovať, alebo ju preniesli z miesta výroby na miesto spotreby elektrickým vedením. Technické parametre lokálnych zdrojov výroby neboli jednotné, využívali sa jednosmerné i striedavé zdroje. Nároky na spotrebu elektriny rástli, ale lokálne zdroje postupom času nevedeli zabezpečiť dostatok elektriny ani požadovanú kvalitu dodávok. Prevádzkovatelia lokálnych zdrojov preto začali uvažovať o ich prepojení.

Podmienky pre rozvoj elektrizačnej sústavy

Podmienky na systematickú elektrifikáciu na našom území vznikli až po prvej svetovej vojne vďaka zákonu z roku 1919. Pre budovanie jednotnej sústavy na prenos a rozvod elektrickej energie bol vydaný v septembri 1920 výnos, ktorý určoval normy pre trojfázovú prúdovú sústavu s frekvenciou 50 Hz a jednotné hladiny napätia.

História dispečerského riadenia

Medzi dvoma svetovými vojnami nastal výrazný nárast výroby aj spotreby elektriny na území dnešného Slovenska. Potreba koordinácie viedla ku vzniku slovenského dispečingu. Dispečerská služba začala svoju činnosť pri vtedajšom Krajskom riaditeľstve Slovenských elektrární v Žiline v polovici októbra 1948.

V roku 1950 vzniká Štátny dispečing ČSR v Prahe. V tom období boli prepojené len sústavy Slovenska s Moravou bez prepojenia na sústavu Čiech, preto zo začiatku bol štátny dispečing len administratívnym pracoviskom na zber štatistických dát.

V roku 1953 bolo uvedené do prevádzky prvé prepojenie sústav Slovenska, Moravy a Čiech jedným 110 kV vedením. Pražský dispečing sa odvtedy stal celoštátnym centrom pre ČSR a dispečing v Žiline oblastným pre riadenie elektrizačnej sústavy SR.

Prvý riadiaci počítač na dispečingu

Na Slovenskom elektroenergetickom dispečingu (SED) v Žiline bol v roku 1979 prvýkrát nasadený do reálnej prevádzky riadiaci počítač RPP-16. Vyvinul ho tím Slovenskej akadémie vied pod vedením nestora slovenskej kybernetiky a informatiky, akademika Ivana Plandera v rokoch 1965 – 1973.

Počítač RPP-16 nahradil v rokoch 1986 – 1987 riadiaci systém TELEGYR 709 od firmy Landis and Gyr. V súčasnosti potreby riadenia prenosovej sústava SR zabezpečuje riadiaci a informačný systém Monarch.

SED ako celoštátny dispečing

Vtedajšie Československo, Poľsko a Maďarsko bolo od 12.10.1992 súčasťou prepojeného systému elektrizačných sústav skupiny CENTREL.

SED v Žiline prevzal samostatné riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky 1. 4. 1994. Na úlohy celoštátneho dispečingu sa začal pripravovať ešte pred rozdelením Československa odborným vzdelávaním personálu a budovaním nového technického vybavenia.

Medzi nové zodpovednosti a kompetencie SED patrilo riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy SR a dodržiavanie plánovaných prenosov na cezhraničných vedeniach s prepojenými susednými sústavami. V tom čase bolo v plnej zodpovednosti SED nasadzovanie výrobných blokov do prevádzky, čo sa zmenilo liberalizáciou trhu s elektrinou.

Elektrizačná sústava SR sa prepája so západnou Európou

S rastúcimi požiadavkami na dodávky elektriny nemohlo ich dostatočnú bezpečnosť garantovať prepojenie malého počtu elektrizačných sústav. Skupina CENTREL sa dňa 18.10.1995 pripája do testovacej prevádzky k západoeurópskej sústave UCPTE (neskôr Únia pre koordináciu prenosu elektriny – UCTE), rozhodnutie o trvalom pripojení bolo vydané 16.4.1998. Naša republika sa spolu s ostatnými tromi členmi CENTREL stáva riadnym členom UCTE 17.5.2001.

SED ako súčasť spoločnosti SEPS

SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.  vznikla ako samostatný subjekt rozdelením pôvodnej akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne dňa 21.1.2002. Úlohou SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy je aj dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy SR.

SEPS ako nový člen asociácie

SEPS sa začlenila do UCTE hneď v začiatkoch svojho pôsobenia a stala sa aj asociovaným členom ETSO (Asociácia európskych prevádzkovateľov prenosových sústav), predchodcu ENTSO-E. Za člena asociácie bola SEPS prijatá 29.6.2004.

Súčasné sídlo SED v Žiline

SED sídlil od svojho vzniku v centre Žiliny v budove Stredoslovenských energetických závodov. Stiesnené priestory neumožňovali inštalovať modernejšie zariadenia dispečerskej riadiacej techniky, preto SEPS začala pripravovať už v roku 2002 projekt nového sídla SED. Dispečing začal oficiálne svoju činnosť v budove na Obchodnej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince v októbri 2005.

Dispečerské riadenie SED

SED ako dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy je nadriadený dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav (distribučných spoločností ZSD, SSD a VSD) a dispečersky riadi aj pripojených výrobcov elektriny (napríklad Slovenské elektrárne), poskytovateľov podporných služieb a priamych odberateľov (veľké výrobné firmy, napríklad US Steel).

Podporné služby slúžia na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny. To znamená, že dokážu v prípade potreby elektrinu do sústavy dodať, alebo v opačnom prípade, ak je v sústave prebytok elektriny, dokážu ju spotrebovať. SEPS si ich pripravenosť a kapacity zazmluvňuje pre štandardné i krízové situácie v elektroenergetike. Zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby malo napätie v zásuvkách normou predpísanú hodnotu a frekvencia v sústave bola neustále blízko 50 Hz. Vďaka tomu máme elektrinu vždy, keď ju potrebujeme. :)

Vynikajúcu prácu našich dispečerov dokazuje aj hodnotenie kvality regulácie v európskom kontexte. V tomto rebríčku sa SED pravidelne umiestňuje na popredných priečkach.

 

 

 

Blog