Dňa 20. 12. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny a doplnenia dokumentov A, B, C, D, E, F, N a O Technických podmienok, ktoré vyplynuli z potreby zosúladenia znenia s ustanoveniami zákona o energetike platnými od 1.10.2022, ako aj zo zmien v aplikačnej praxi.

Časť Technických podmienok, ktoré upravujú podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy, predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy v súlade s ustanovením § 19 zákona o energetike na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ako nový dokument S Technických podmienok). Predmetné ustanovenia súvisiace s pripojovacími podmienkami boli presunuté z dokumentu N (kde sú viditeľné v režime zmien) do nového dokumentu S, a sú uvedené aj v popise dokumentov, ktorý je súčasťou dokumentu A.

Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v nasledovnej tabuľke.

Kompletné dokumenty na stiahnutie

NázovDokumentVeľkosť
Dokument A Všeobecné ustanoveniaDokument_A_navrhovane_zmeny.pdf695 kB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_navrhovane_zmeny.pdf2 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Dokument_C_navrhovane_zmeny.pdf507 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
Dokument_D_navrhovane_zmeny.pdf726 kB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
Dokument_E_navrhovane_zmeny.pdf652 kB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_navrhovane_zmeny.pdf3 MB
Dokument N
Technické podmienky pre pripojenie do PS
Dokument_N_navrhovane_zmeny.pdf2 MB
Dokument O
Plán obrany a obnovy
Dokument_O_navrhovane_zmeny.pdf600 kB

K uvedeným dokumentom je možné zasielať podnety na ÚRSO cez nasledovný odkaz:

Verejný konzultačný proces | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)