Priebeh cien z výberových konaní na obstaranie podporných služieb za 29. energetický týždeň

Zobrazené ceny sú vypočítané ako vážený priemer cien akceptovaných ponúk z daného výberového konania

Legenda:

RVK – viacdňové strednodobé výberové konanie (ročné výberové konanie) na obstaranie podporných služieb
MVK – viacdňové krátkodobé výberové konanie (mesačné výberové konanie) na obstaranie podporných služieb
DN – denný nákup na obstaranie podporných služieb
Maximálna cena ÚRSO – maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb stanovená v aktuálne platnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

 

Mesačný prehľad 2024