SEPS obnoví prideľovanie cezhraničných kapacít medzi Ukrajinou a Slovenskom

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) z kontinentálnej Európy oznámili splnenie technických podmienok pre obnovenie komerčného prideľovania cezhraničných kapacít na cezhraničnom profile s Ukrajinou (konkrétne HU/UA, SK/UA, RO/UA, RO/MD).

Skúsenosti so synchrónnou prevádzkou ukazujú, že výrobné zdroje na území Ukrajiny a Moldavska stabilne pracujú podľa dispečerských pokynov.

Ako prvé sa 29. 6. 2022 (obchodný deň 30. 6. 2022) obnovilo prideľovanie cezhraničných kapacít na cezhraničnom profile Ukrajina-Rumunsko. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS)  plánuje obnoviť obchodovanie s elektrinou na spoločnom cezhraničnom profile Ukrajina-Slovensko
6. 7. 2022 (obchodný deň 7. 7. 2022), neskôr bude nasledovať aj obnovenie aukcií na profiloch Ukrajina-Maďarsko a Moldavsko-Rumunsko.

Prideľovanie cezhraničných kapacít na profile Ukrajina-Slovensko bude prebiehať výhradne na báze denných jednostranných aukcií v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre denné aukcie na profile Ukrajina-Slovensko[1].

Celková obchodná kapacita pre všetky denné aukcie organizované na profiloch medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy bude v prvej fáze obmedzená na 100 MW pre importný aj exportný smer. Veľkosť kapacity pre aukciu na profile Ukrajina-Slovensko pre úvodnú fázu bude stanovená na úrovni 50MW pre importný aj exportný smer. Po tejto úvodnej fáze sa očakáva postupné zvyšovanie celkovej dostupnej obchodnej kapacity na základe posúdenia dopadu  obchodných výmen na stabilitu a bezpečnosť synchrónne prepojených sústav, ktoré budú priebežne vykonávať PPS.

Po zavedení potrebných legislatívnych zmien a technických úprav na ukrajinskej aj slovenskej strane je plánovaný prechod na prideľovanie kapacít  spoločnou aukčnou kancelárie JAO (Joint Allocation Office – Spoločná alokačná kancelária). Prechod na  jednotnú, harmonizovanú formu aukcií organizovanú JAO je deklarované ako cieľové riešenie pre organizovanie aukcii na profiloch medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy.

„Ak nedôjde k iným nepredvídateľným okolnostiam alebo nedohode na spoločnom postupe zúčastnených PPS, očakávame prechod na spoločné aukcie koncom druhého, resp. začiatkom tretieho kvartálu 2023,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. Spoločnosť Ukrenergo už podnikla konkrétne kroky a požiadala spoločnosť JAO o vyčlenenie zdrojov na dizajn a implementáciu novej služby.

Tento dôležitý krok, zrealizovaný menej než štyri mesiace po núdzovej synchronizácii, ukazuje pevné odhodlanie európskych PPS podporiť Ukrajinu pri obnove jej elektrizačnej sústavy.

 


[1] Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK – UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“), dostupné tu: https://www.sepsas.sk/sk/sluzby/aukcie/profil-sk-ua/

 

Doplňujúce informácie:

Prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sú v súčasnosti synchrónne prevádzkované so sústavami krajín kontinentálnej Európy. Núdzová synchronizácia, ktorá bola technicky úspešne realizovaná dňa 16. 3. 2022, prispela k zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky prepojených sústav a dodávok elektriny, avšak viedla k obmedzeniu obchodnej výmeny elektriny na spoločných cezhraničných profiloch. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti prevádzky synchrónne prepojených sústav boli hodnoty čistej prenosovej kapacity (NTC) medzi prenosovými sústavami Ukrajiny a Moldavska so susednými prevádzkovateľmi PPS nastavené na nulovú hodnotu v oboch smeroch.

Prevádzkovatelia prenosových sústav Ukrajiny (Ukrenergo) a Moldavska (Moldelectrica) úspešne realizovali nevyhnutné technické opatrenia pre umožnenie obchodných výmen medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy, konkrétne:

  • opatrenia zamerané na tlmenie oscilácii,
  • zavedenie koordinovaných bezpečnostných analýz,
  • implementáciu opatrení z tzv. „Katalógu opatrení”,
  • zosúladenie procesov vyúčtovania a finančného vysporiadania odchýlky frekvencie,
  • získanie prístupu do špeciálneho výstražného systému,
  • vypracovanie re-synchronizačnej procedúry.

Dňa 27. 6. 2022 bolo rozhodnutím PPS RGCE (Regional Group Continental Europe) potvrdené splnenie všetkých technických podmienok.  Týmto krokom došlo k odstráneniu najvýznamnejšej bariéry pre obnovenie obchodovania respektíve komerčných výmen medzi Ukrajinou/Moldavskom a synchrónne prepojenými sústavami kontinentálnej Európy.

Aktuálne prebiehajú posledné rokovania k nastaveniu procesov prideľovania cezhraničných kapacít. Cieľom rokovaní je spravodlivo a transparentne nastaviť prechodné podmienky prerozdelenia a prideľovania kapacít, ktoré budú aplikované na obdobie cca jedného roka. Následne by malo byť prechodné riešenie nahradené sofistikovanejšími postupmi pre výpočet a najmä prideľovanie prenosových kapacít formou štandardizovaných aukcií organizovaných aukčnou kanceláriou JAO.          Obnovenie obchodovania výhradne formou dennej aukcie sa predpokladá v nasledovnej sekvencii:

  • UA – RO: Obnovenie obchodovania 29/06 na obchodný deň 30/06
  • SK – UA: Obnovenie obchodovania 06/07 na obchodný deň 07/07
  • HU – UA: V horizonte cca 3-4 mesiacov
  • PL – UA: V horizonte cca 6+ mesiacov

 


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy