SEPS opäť navyšuje obchodné kapacity medzi Slovenskom a Ukrajinou

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) z kontinentálnej Európy oznámili opätovné zvýšenie objemu komerčného prideľovania cezhraničných kapacít na profile s Ukrajinou (konkrétne HU/UA, SK/UA, RO/UA, RO/MD).

Ku dňu 5. 9. 2022  bude celková obchodná kapacita pre všetky denné aukcie organizované na profiloch medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy zvýšená na 300 MW (doteraz 250 MW) v určitých hodinách dňa pri vyššom zaťažení v elektrizačnej sústave Ukrajiny (bližšie informácie – viď aukčný portál SEPS) pre importný aj exportný smer. Veľkosť kapacity pre aukciu na profile Ukrajina-Slovensko bude v týchto hodinách stanovená na úroveň 150 MW pre importný aj exportný smer (doteraz 125 MW). V hodinách nižšieho zaťaženia elektrizačnej sústavy Ukrajiny zostane limit celkovej kapacity medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy na hodnote 250 MW. Po posúdení dopadu obchodných výmen na stabilitu a bezpečnosť synchrónne prepojených sústav, ktoré budú priebežne vykonávať PPS, sa očakáva ďalšie postupné zvyšovanie celkovej dostupnej obchodnej kapacity.

Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS: „V súčasnom turbulentnom období považujem navýšenie obchodných kapacít s Ukrajinou za dobrú správu pre celú Európu. Tento krok prispeje k stabilizácii trhu s elektrinou a zároveň pomôže nášmu susedovi v ťažkých časoch.

Obchodné kapacity na hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom boli po vypuknutí vojnového konfliktu znížené na 0 MW. K obnove prideľovania cezhraničných kapacít došlo 30. 6. 2022 na profile Ukrajina-Rumunsko. Dňa 7. 7. 2022 obnovila obchodovanie s elektrinou na spoločnom cezhraničnom profile Ukrajina-Slovensko aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) na úrovni do 50 MW. Od 30. 7. 2022 bolo schválené navýšenie kapacít na profile medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy na úroveň 250 MW, z toho na profil Ukrajina-Slovensko pripadlo 125 MW. Neskôr je plánované aj obnovenie aukcií na profiloch Ukrajina-Maďarsko a Moldavsko-Rumunsko.

K obnoveniu obchodovania došlo po tom, ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) z kontinentálnej Európy oznámili splnenie technických podmienok pre obnovenie komerčného prideľovania cezhraničných kapacít na cezhraničnom profile s Ukrajinou a Moldavskom, konkrétne HU/UA, SK/UA, RO/UA, RO/MD.

„Podpora spoľahlivého prenosu potenciálne lacnejších energií od našich ukrajinských partnerov je pre nás jednou z kľúčových súčastí práce na minimalizácii tlakov na rast cien energií,“ povedal dnes štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.

Prideľovanie cezhraničných kapacít na profile Ukrajina-Slovensko prebieha výhradne na báze denných jednostranných aukcií, ktorá je na slovenskej strane vykonávaná lokálnou aukčnou kanceláriou v rámci SEPS v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre denné aukcie na profile Ukrajina-Slovensko[1], čo znamená, že okrem rezervácie kapacity na strane SEPS si obchodný subjekt musí kapacitu podobným spôsobom rezervovať tiež na ukrajinskej strane v aukcii organizovanej Ukrenergo. Cieľovým riešením pre organizovanie aukcií na profiloch medzi Ukrajinou/Moldavskom a prenosovými sústavami kontinentálnej Európy je prechod na jednotnú harmonizovanú formu aukcií organizovanú JAO. JAO (Joint Allocation Office) je spoločná európska aukčná kancelária, ktorá bola založená za účelom prideľovania kapacít s harmonizovanými pravidlami. Po zavedení prideľovania kapacít spoločnou aukčnou kanceláriou si obchodník už nebude musieť zvlášť rezervovať kapacitu na obidvoch stranách profilu, ale kapacita bude prideľovaná aukčnou kanceláriou JAO.


[1] Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK – UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“), dostupné tu: https://www.sepsas.sk/sk/sluzby/aukcie/profil-sk-ua/

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, hovorca, komunikacia@sepsas.sk

 


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

JAO je servisná spoločnosť, ktorej akcionármi je 25 prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) z 22 krajín Európy vrátane Slovenska. JAO vykonáva v mene PPS aukcie  dlhodobých a krátkodobých práv na cezhraničnú prenosovú kapacitu. . Dňa 1. októbra 2018 sa JAO stala jednotnou alokačnou platformou (SAP) pre všetkých európskych prevádzkovateľov prenosových sústav, ktorí  realizujú prideľovanie dlhodobých práv na cezhraničnú prenosovú kapacitu  v súlade s legislatívou EÚ. Okrem toho JAO poskytuje služby súvisiace s prideľovaním cezhraničných kapacít aj pre ďalšie PPS mimo EÚ,  poskytuje tiež administratívne a zúčtovacie služby pre PPS, reportingové služby, a tiež plní záložné funkcie pre Single Day Ahead Coupling (SDAC).

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav. Základné ciele ENTSO-E zahŕňajú dokončenie a fungovanie vnútorného trhu a cezhraničného obchodu s elektrinou, ako aj zistenia optimálneho riadenia a rozvoja európskych systémov prenosu elektrickej energie v rámci koordinovanej spolupráce prenosovej sústavy operátorov. Jednou z najdôležitejších aktivít ENTSO-E je vytvorenie sieťových kódov, ktoré sa stanú súčasťou sekundárnej legislatívy EÚ ako záväzných dokumentov. ENTSO-E je zoskupenie 39 európskych prevádzkovateľov systémov prenosu elektriny z 35 krajín. Členmi sú aj prenosové sústavy mimo EÚ.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy