SEPS pristupuje k navýšeniu kapacity pre pripájanie nových a zvýšenie výkonu existujúcich zdrojov

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) uvoľňuje ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenska a pre navýšenie výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Od 1. 7. tak bude o 763 MW navýšená súčasná hodnota inštalovaného výkonu pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny alebo pre navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich  zariadení na výrobu elektriny, vrátane fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE).

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy

SEPS pristupuje k zvýšeniu limitného inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy na pripájanie zdrojov zo súčasných 1 837 MW na  hodnotu 2 600 MW, čo je nárast o 763 MW. Tento výkon sa vo forme prideleného výkonu rozdelí jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a prenosovej sústavy nasledovne:

Prevádzkovateľ sústavy Pridelený výkon do 30.6.2024 Pridelený výkon

od 1.7.2024

Navýšenie prideleného výkonu
Západoslovenská distribučná, a.s. 478 MW 686 MW 208 MW
Stredoslovenská distribučná, a.s. 587 MW 600 MW 13 MW
Východoslovenská distribučná, a.s. 279 MW 314 MW 35 MW
SEPS 493 MW 1 000 MW 507 MW
SPOLU 1 837 MW 2 600 MW 763 MW

Prideľovanie kapacít sa  riadi pravidlami uvedenými v kapitole S4 dokumentu S Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, účinnými od 28. 6. 2024. Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0005/2024/E-TP sa tieto pravidlá prideľovania kapacít menia, a to tak, že od 28. 6. 2024 sa na zariadenia na uskladňovanie elektriny a rekuperáciu nevzťahujú limitné inštalované výkony, ktoré určuje SEPS. Túto zmenu SEPS aplikuje aj spätne, teda aj na už schválené žiadosti. Preto výkon vyčerpaný na schválenie žiadostí o pripojenie zariadení týchto dvoch zmienených typov sa opäť uvoľňuje a je ho možné opäť použiť na schvaľovanie ďalších žiadostí o pripojenie zdrojov alebo na navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny. Táto zmena nemá vplyv na zmenu prideleného výkonu, avšak navyšuje voľný výkon jednotlivých prevádzkovateľov sústav.

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu flexibility sústavy

SEPS určuje limitný inštalovaný výkon nielen z pohľadu priepustnosti, ale aj z pohľadu flexibility sústavy.  Výkon z pohľadu flexibility je určený výhradne na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE a VTE. SEPS k 1. 7. 2024 tento výkon navyšuje o ďalších 170 MW. Hodnota limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy sa tak zvyšuje z 577 MW na 747 MW.

K uvoľneniu stop-stavu pre pripájanie zdrojov pristúpila SEPS v roku 2021 (viac informácií tu). V tom období bol inštalovaný výkon pripojených FVE 530 MW. Za posledné tri roky sa do elektrizačnej sústavy pripojili FVE s celkovým inštalovaným výkonom ďalších približne 400 MW. To v sumáre predstavuje 930 MW v súčasnosti pripojeného celkového výkonu FVE. Z toho iba 8 MW pripojeného výkonu FVE podlieha limitnému výkonu z pohľadu flexibility sústavy, ktorý určuje SEPS. Zvyšných 392 MW je dosiahnutých pripojením tzv. malých a lokálnych zdrojov (označenie zdrojov v zmysle zákona č. 251/2012 a č. 309/2009).

„Z limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility uvoľneného od roku 2021 až po súčasnosť bolo skutočne pripojených len necelých 8 MW výkonu. Tento stav nám ukazuje, že nízke pripájanie OZE je spôsobené skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou zariadení na výrobu elektriny, než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto uvoľnenú kapacitu považujeme len za jeden z viacerých nevyhnutných predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Zvýšením limitného inštalovaného výkonu SEPS pomáha napĺňať záväzky politiky pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ, ktoré sú uvedené v dokumente „Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030“ (NECP). Tento plán, ktorý v roku 2019 schválila vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE sumárne vo výške 1 700 MW. Navýšením limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy na novú hodnotu 747 MW a za podmienky, že by sa tento výkon celý aj pripojil, by došlo k splneniu cieľovej hodnoty uvedenej v dokumente NECP na rok 2029.

Tlačové správy