Tlačová správa – 15. 5. 2009

Zdieľať

Nová metóda prideľovania kapacity v regióne strednej a východnej Európy bola prezentovaná a diskutovaná medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, regulátormi a účastníkmi trhu.
Vysoký záujem účastníkov trhu s elektrinou o novú metódu prideľovania kapacity / Oboznámenie zainteresovaných subjektov s metódou / Spoločné riešenie smerujúce k podpore rozvoja trhu v regióne strednej a východnej Európy má byť zavedené do konca roku 2009.

Dňa 12. 5. 2009 Central Allocation Office GmbH (Centrálna alokačná kancelária – CAO) a prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) regiónu strednej a východnej Európy pozvali subjekty zainteresované na prideľovaní prenosovej kapacity na seminár do Mníchova, ktorý sa konal pod záštitou národných regulátorov zúčastnených krajín. Účastníci seminára boli oboznámení s princípmi nového riešenia prideľovania kapacity. Viac ako 70 zástupcov účastníkov trhu sa zúčastnilo na seminári, ktorý im umožnil podeliť sa o názory na novo-vyvinutú metódu prideľovania kapacity ešte pred začiatkom interných a externých testov použitého IT riešenia.

Nakoľko CAO je zriadená v Nemecku, seminár bol otvorený spoločne predstaviteľmi nemeckého regulátora Bundesnetzagentur a rakúskeho E-Control, ktorý reprezentuje pozíciu vedúceho regulátora v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Následne zástupca Transpower Stromübertragungs GmbH (predtým E.ON Netz GmbH) v mene participujúcich PPS prezentoval účastníkom seminára projekt koordinovaného prideľovania kapacity v regióne strednej a východnej Európy. CAO bola predstavená ako centrálne miesto pre riadenie preťaženia, ktoré začne prideľovať kapacity počnúc ročnými aukciami pre rok 2010.

Cieľové prezentácie, pripravené v spolupráci CAO a PPS, sa venovali princípom prideľovania, ktoré majú byť zavedené pre rok 2010, a tiež vysvetleniu Flow-based metódy kalkulácie a alokácie. Záverečný diskusný panel umožnil všetkým účastníkom diskutovať o získaných informáciách a klásť otázky rečníkom. Zástupcovia CAO, PPS a regulátorov zodpovedali niekoľko desiatok otázok, ktoré im boli položené účastníkmi seminára. Tento diskusný panel sa ukázal byť veľmi dobrou a konštruktívnou platformou prvej otvorenej diskusie zainteresovaných strán projektu koordinovaného prideľovania kapacity v regióne strednej a východne Európy.

Testovacia fáza je naplánovaná na obdobie najbližších mesiacov s cieľom preukázania funkčnosti metódy a oboznámenia sa účastníkov trhu s novým systémom.

Podrobnejšie informácie o seminári a prezentáciách je možné nájsť na stránke Koordinovanej aukčnej kancelárie: www.central-ao.com
Ďalšie informácie na: info@central-ao.com

Tlačové správy