PRIESKUM NA ČAS UZÁVIERKY PRÍJMU OBJEDNÁVOK PRE


MARKET COUPLING V RÁMCI DENNÝCH TRHOV
CZ-SK-HU A PL-RO

Vážený účastník trhu,

Market Coupling CZ-SK-HU (ďalej len MC CZ-SK-HU) preukázal svoj pozitívny prínos pre zúčastnené krajiny od jeho spustenia 11. septembra 2012. V záujme zabezpečiť výhody implicitnej alokácie kapacít pre svojich účastníkov trhu s elektrinou, krajiny Rumunsko a Poľsko vyjadrili záujem o pristúpenie k súčasnému MC CZ-SK-HU ( tlačová správa z 30. januára 2013). Všetky dotknuté strany od tej doby analyzovali možnosti rozšírenia MC CZ-SK-HU voči týmto dvom krajinám tak, aby bol z uvedenej integrácie dosiahnutý maximálny prospech.

V rámci procesu rozšírenia je potrebné zvážiť najlepší a najprijateľnejší prístup a prijať základné rozhodnutia. V súčasnej dobe je kľúčovým bodom diskusie predovšetkým spôsob alokácie a prideľovania kapacít na spoločných hraniciach Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska s ohľadom na predpokladané zavedenie implicitných aukcií (t.j. Market Coupling): Čas uzávierky príjmu objednávok pre obchodný deň (GCT) 1 pre trhy s elektrinou podieľajúce sa na rozšírení Market Coupling. Keďže všetci účastníci trhu s elektrinou na všetkých dotknutých trhoch môžu byť ovplyvnení týmto parametrom, ako CZ-SK-HU-PL-RO prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) a organizátori trhov s elektrinou (PXs) Vás prosíme o spätnú väzbu na túto tému. Na základe výsledku prieskumu bude za každú krajinu zo strany príslušného národného regulátora (NRA) v predmetnej záležitosti prijaté konečné rozhodnutie.

Na základe vyššie uvedeného Vám pripomíname, že iniciatívy zamerané na Market Coupling v regióne strednej a východnej Európy čelia mnohých výzvam (najmä v súvislosti s rozvojom Flow Based metódy pre výpočet kapacity a problematike neplánovaných tokov v sústavách). Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) a národné regulačné úrady (NRAs) navrhli neoficiálne (kedže Spoločné vyhlásenie 2 nebolo odvolané) využiť výhodu existencie prepojenia Poľského denného trhu s elektrinou a budúceho NWE cez DC kábel Swe-Pol. Myšlienka ACER a NRAs spočíva v pripojení MC CZ-SK-HU spolu s poľským a rumunským trhom k trhom CWE/NWE pomocou Swe-Pol DC kábla. Z uvedeného vyplývajú nasledujúce dôsledky:

  • GCT by bol nastavený na 12:00 hod. SEČ 3 vo všetkých prepojených denných trhoch: 5M a CWE/NWE (PL-SE, PL-CZ, PL-SK, CZ-SK, SK-HU, HU-RO);
  • 5M MC by bol pripojený k regiónu NWE (FR, DE, BE, NL, DK, NO, SE, FI, atď.) cez jedno prepojenie: Swe-Pol DC kábel;
  • Explicitné denné kapacitné aukcie organizované CAO GmbH by boli aj naďalej vykonávané na CZ-DE, CZ-AT, HU-AT a PL-DE profiloch (s rovnakým načasovaním ako dnes, teda o 09:15 hod. SEČ, výsledky v 09:25 hod. alebo 10:15 hod. SEČ najneskôr).

1 Konečný čas na predloženie ponúk a dopytov objednávok do PXs.

2 http://www.acer.europa.eu…CEE NRAs joint declaration_20120326.pdf

3 CET/CEST

Zúčastnené strany sú si vedomé toho, že navrhovaný spôsob prideľovania kapacít na denných trhoch s elektrinou, môže mať vplyv na účastníkov trhu a ich obchodovanie.

Uvedené rozšírenie MC CZ-SK-HU je plánované ako dočasný krok k vytvoreniu európskeho vnútorného trhu s elektrinou (t.j. zahrňuje všetky hranice v rámci regiónu strednej a východnej Európy). Rozhodnutie v súvislosti s GCT bude vykonané v prospech účastníkov trhu s elektrinou a preto máme záujem o obdŕžanie Vášho názoru. Vyjadrenie Vášho názoru výrazne pomôže TSOs, PXs a NRAs pri plánovaní cesty smerom k európskemu vnútornému trhu s elektrinou tým najefektívnejším spôsobom.

Prosím odpovedzte na nasledujúcu otázku:

Máte akúkoľvek námietku voči riešeniu, kde NWE región a päť trhov s elektrinou je prepojených cez Swe-Pol DC kábel so spoločne zavedeným GCT 12:00 hod. SEČ? Zároveň, na niektorých cezhraničných vedeniach bude kapacita stále alokovaná prostredníctvom explicitných aukcií organizovaných CAO GmbH? (pozn. iba počas prechodného obdobia)

  • Nemáme žiadne námietky proti GCT 12:00 hod. SEČ.
  • Posun GCT na 12:00 SEČ pre nás nie je prijateľný pokiaľ nebude zavedená implicitná aukcia na všetkých hraniciach regiónu strednej a východnej Európy. To znamená, že prepojenie s poľským denným trhom nebude implementované pred zavedením implicitných aukcií na všetkých hraniciach regiónu strednej a východnej Európy.

Pokiaľ pre Vás nie je posun GCT prijateľný, prosím uveďte Vaše hlavné dôvody?

Týmto Vám vopred ďakujeme za cenné názory k tejto otázke. Vaše odpovede budú zohľadnené pri konečnom rozhodnutí.?

AKO VYPLNIŤ DOTAZNÍK

Vyplnený dotazník zasielajte do 24. júla 2013 na e-mailovou adresu okte@okte.sk.

V prípade ďalších otázok, nás neváhajte kontaktovať:

ODPOVEĎ


DOTAZNÍK K OTÁZKE GCT NA DENNOM TRHU CZ-SK-HU & PL-RO

Vyplnený dotazník prosím zasielajte do 24. júla 2013 na emailovú adresu okte@okte.sk.

Tlačové správy