Akciová spoločnosť SEPS si stanovila na rok 2013 historicky najvyšší investičný plán. Celkový objem čerpania investičných nákladov má prekročiť 100 mil. eur.

K hlavným investičným akciám v roku 2013 patrilo pokračovanie prác na súbore stavieb Transformácia 400/110 kV Medzibrod, ktorý bol v roku 2013 ukončený a odovzdaný do prevádzky. Realizáciou tohto súboru stavieb sa výrazne zvýšila bezpečnosť dodávky elektriny v uzlovej oblasti Medzibrod ako aj kvalita dodávanej elektriny pre významného odberateľa Železiarne Podbrezová, a. s. Súbor stavieb sa z veľkej časti financoval z prostriedkov Medzinárodného podporného fondu na vyradenie elektrárne Bohunice (BIDSF).

V roku 2013 pokračovali práce aj na stavbách Diaľkové riadenie v elektrickej stanici Veľký Ďur, kde sa vykonávajú práce súvisiace s pripojením nových blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce do prenosovej sústavy SR, a Diaľkové riadenie v elektrickej stanici Levice, kde sa vymieňajú aj dva transformátory – T401 a T403.

Medzi objemovo najväčšie akcie v roku 2013 sa zaraďuje aj výstavba dvojitého 400 kV vedenia medzi elektrickou stanicou Voľa a existujúcim vedením Lemešany – Kapušany a Transformácia 400/110 kV v elektrickej stanici Voľa. Realizáciou uvedených stavieb sa zabezpečí spoľahlivé zásobovanie nových priemyselných odberateľov elektrickej energie v tomto regióne, a to hlavne oceliarne Strážske.

Ďalšou významnou akciou v roku 2013 je výstavba diaľkového riadenia a doplnenie druhého transformátora 400/110 kV s inštalovaným výkonom 350 MVA v elektrickej stanici Stupava. Tento investičný projekt zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť napájania hlavného mesta SR a jeho okolia elektrickou energiou.

Investičný plán na rok 2014 sa zameriava hlavne na projekty začaté v predchádzajúcich rokoch, t. j. na dobudovanie Transformácie 400/100 kV v elektrickej stanici Voľa, Diaľkového riadenia v elektrickej stanici Veľký Ďur a Diaľkového riadenia v elektrickej stanici Levice a na pokračovanie stavby Diaľkového riadenia v elektrickej stanici Stupava.

V roku 2014 medzi objemovo najvýznamnejšie investičné akcie bude patriť výstavba nového vedenia 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur a stavba Diaľkové riadenie v elektrickej stanici Rimavská Sobota a výmena transformátora T 402.

SEPS, a. s., plánuje na realizáciu investičných akcií v roku 2014 vynaložiť celkovo 93,7 mil. eur.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy