Oznámenie ENTSO-E o verejnej konzultácie a o seminári účastníkov trhu
s elektrinou k prvému 10-ročnému rozvojovému plánu sústavy.

 

Počas verejnej konzultácie k prvému 10-ročnému rozvojovému plánu sústavy,
ktorá bude trvať
6 týždňov so začiatkom od 1. marca 2010
,
usporiada ENTSO-E seminár účastníkov trhu s elektrinou dňa:

19. marca 2010 od 10.00 – 17.00
v
SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE
Avenue de la Toison d’Or, 40
1050 Brussels

www.sofitel.com

Súčasne so začiatkom verejnej konzultácie od 1. marca 2010, bude na webovej stránke ENTSO-E
dostupný 10-ročný rozvojový plán sústavy. Tento dokument predstavuje
do budúcnosti zameraný pan-európsky plán investícií do elektrickej prenosovej infraštruktúry
v 32 krajinách Európy. Predkladá viac ako 400 investičných projektov v hodnote 18-25 mld. EUR
v časovom horizonte päť rokov. Investície do elektrickej infraštruktúry predstavujú nenahraditeľný
zdroj nato, aby bol dosiahnutý cieľ EU ohľadne zvýšenia využitia energie získanej z obnoviteľných
zdrojov
na 20% z celkovej spotreby energie, ďalej umožnia fungovanie voľného obchodu a tým napomôžu
rozvoju vnútorného trhu s elektrinou a taktiež zaistia bezpečnosť dodávky a spoľahlivosť sústavy v
neustále komplexnejšej sieti , ktorá spája viac ako 525 miliónov obyvateľov Európy.

Tento seminár predstavuje významný prvok verejného konzultačného procesu na ktorom je vítaná
participácia  zainteresovaných  strán.  Zámerom  seminára je, okrem  odprezentovania špecifík
   10-ročného rozvojového plánu sústavy, zozbieranie pripomienok od účastníkov trhu s elektrinou
so zámerom ich zapracovania do plánu.

Registráciu na seminár je potrebné uskutočniť najneskôr do 8. marca 2010 prostredníctvom emailu
na pani Thanh-Thanh Le Thi, s uvedením mena, priezviska a názvu organizácie.

ENTSO-E oznámi spustenie procesu verejnej konzultácie k 10-ročnému rozvojovému plánu sústavy
samostatne. Z dôvodu informovanosti sa doporučuje, aby si účastníci trhu s elektrinou zaregistrovali
odoberanie informačného spravodajcu ENTSO-E external newsletter.

Za účelom získania ďalších informácií alebo dohodnutia pohovorov sú predstavitelia médií
vyzvaní kontaktovať p. Michaela Mieszczanskeho cez email alebo telefonicky
na (+32 741 09 57).

Tlačové správy