Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

Zdieľať

Úvod

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“.
Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizácia informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2022 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu, a to v nadväznosti na pozitívne výsledky Viacročného výberového konania na roky 2019 – 2021 (ďalej len „VVK“) uskutočneného v súlade s odporučeniami dokumentu Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021 (ďalej len „Stratégia PpS 2019 – 2021“), ktorý bol predmetom verejnej konzultácie v roku 2018, a s rešpektovaním európskej legislatívy.

Hlavným cieľom verejnej konzultácie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z oblasti elektroenergetiky a pripraviť podmienky pre uskutočnenie výberového konania na obstaranie PpS na rok 2022.

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 12.8.2019. Následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a výsledok verejnej konzultácie bude odprezentovaný na workshope, ktorý sa uskutoční dňa 21.8.2019 v čase od 10.00 – 14.30 v kongresovej sále Wilson v Hoteli LOFT, Štefánikova 4, Bratislava. Záujemcov o účasť na workshope prosíme o zaslanie záväznej prihlášky na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 12. 8. 2019 na adresu workshop_pps@sepsas.sk.

Dokument predložený k verejnej konzultácii

V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení dostupnosti PpS pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu ES SR – Shrnutí pro potřeby zabezpečení PpS na rok 2022“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2021“.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Pravidlá konzultačného procesu

1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
2. Lehota na predloženie pripomienok je 12. 8. 2019.
3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne.
6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 21. 8. 2019.

Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii