Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, v období od 15.6.2017 do 14.7.2017 verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.
Počas tejto konzultácie dostala SEPS dva podnety, ktoré však boli vyhodnotené ako nezrozumiteľné, a to v súlade s bodom 6 v kapitole 4 Pravidiel verejnej konzultácie. Z tohto dôvodu neboli tieto podnety posudzované.
Na základe uvedeného bude SEPS v ďalších krokoch presadzovať nasledovné výkonové limity pre jednotlivé kategórie jednotiek na výrobu elektrickej energie:

Typ
A: 0,8 kW  ≤ Pmax < 100 kW (Limit B) a U < 110 kV
B: 100 kW (Limit B) ≤ Pmax < 5 MW (Limit C) a U < 110 kV
C: 5 MW (Limit C) ≤ Pmax < 20 MW (Limit D) a U < 110 kV
D: 20 MW (Limit D) ≤ Pmax (veľkosť Pmax nerozhoduje) a U ≥ 110 kV*

– kde Pmax je „maximálny výkon výrobnej jednotky“ a U je „napäťová hladina
miesta pripojenia do sústavy“ podľa sieťového predpisu
* Za „Typ D“ je považovaná aj každá výrobná jednotka pripojená do napäťovej
hladiny 110 kV a viac bez ohľadu na jej maximálny výkon.

Rozhodnutie ÚRSO o schválení hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D v súlade s článkom 5, ods. 3, nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 03. 2018.
Príslušné rozhodnutie je dostupné na www.urso.gov.sk