Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá dimenzovania FRR“

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je návrh metodiky „Pravidlá dimenzovania FRR (Rezervy na obnovenie frekvencie)“ vypracovaný v zmysle čl. 119, ods. 1, písm. h) Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „SOGL“), ktoré vstúpilo do platnosti 14.09.2017.

Článok 119 Nariadenia SOGL ukladá prevádzkovateľom prenosových sústav povinnosť vypracovať návrhy prevádzkových dohôd, v prípade ak blok LFC prevádzkujú viacerí prevádzkovatelia prenosových sústav, alebo prevádzkových metodík, ak LFC blok prevádzkuje jeden prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Návrhy prevádzkových dohôd resp. návrhy jednotlivých metodík je podľa čl. 119 Nariadenia SOGL potrebné vypracovať najneskôr do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti SOGL. Návrh bude predložený Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na schválenie do 14.09.2018. Tento návrh je postúpený na verejnú konzultáciu v súlade s článkom č. 6, ods. 3, písm. e), bod iv) Nariadenia SOGL.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 08.08.2018 do 08.09.2018.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.sogl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh metodiky_dimenzovanie FRR
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok-dimenzovanie FRR
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie SO GL
Výsledky verejnej konzultácie