Verejná konzultácia k dokumentu „Spoločná analýza nákladov a prínosov pre účely stanovenia hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu z distribučných sústav do prenosovej sústavy vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia“

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) podľa § 19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (zákon o energetike) je návrh dokumentu „Spoločná analýza nákladov a prínosov pre účely stanovenia hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu z distribučných sústav do prenosovej sústavy vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia“ (Analýza), ktorý spracováva prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) v súlade so znením §28 ods. 2 písm. ab) zákona o energetike.

Trvanie verejnej konzultácie: od 03.11.2023 do 04.12.2023.

Zúčastniť sa na VK k uvedenému návrhu analýzy je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.cbaq@sepsas.sk

Nakoľko dokumenty obsahujú dôverné informácie najmä prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 94 zákona o energetike boli časti dokumentov utajené.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokumenty na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Manažérske zhrnutie

Spoločná analýza nákladov a prínosov

Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok V rámci verejnej konzultácie neboli k predloženým dokumentom doručené žiadne pripomienky.