Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu od 1.1.2024

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je „Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu od 1.1.2024“. Povinnosť uskutočnenia konzultácie vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EB GL“).

Podľa čl. 26 ods. 2 nariadenia EB GL, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy aspoň každé 2 roky preskúmať potrebu používania osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu podporných služieb. Z dôvodu, že spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) plánuje využívať osobitné produkty pre regulačnú elektrinu a disponibilitu podporných služieb aj po 1.1.2024, kedy uplynie platnosť rozhodnutia Úradu č. 0005/2021/E-EU zo dňa 21.12.2021, ktorým Úrad schválil spoločnosti SEPS využívanie osobitných produktov na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2023, je nevyhnutné opätovne preskúmať využívanie osobitných produktov. Náležitosti dokumentu sú popísané v čl. 26 ods. 1 nariadenia EB GL.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k „Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu od 1.1.2024“ je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

 

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov od 1.1.2024
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok V rámci verejnej konzultácie neboli k predloženému dokumentu doručené žiadne pripomienky.