Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu

Zdieľať

Úvod

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“.

V rámci plnenia cieľov vytvorenia jednotného európskeho trhu nielen s elektrinou, ale aj s regulačnou energiou a prípadne aj disponibilitou podporných služieb (ďalej len „PpS“), majú prevádzkovatelia prenosových sústav povinnosť štandardizovať produkty regulačnej energie a disponibility PpS. Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) už zahájila proces štandardizácie národných produktov pre regulačnú energiu a platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“) už obsahujú ustanovenia k úprave parametrov produktov smerom k naplneniu požiadaviek na štandardné produkty pre regulačnú energiu a disponibilitu podľa metodiky „Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves“ (ďalej len „metodika SPBC“) a implementačných rámcov. Tieto ustanovenia vstupujú do účinnosti od 1. 1. 2022.

V prvom kroku od 15. 1. 2020 SEPS prešla na aktiváciu služby sekundárnej regulácie výkonu (ďalej len „SRV“) podľa cenového rebríčka a od 1. 10. 2020 SEPS pristúpila a zaviedla rozdelenie SRV na kladnú a zápornú. Zároveň SEPS zadefinovala nové názvoslovie pre štandardizáciu vybraných PpS s účinnosťou od 1. 1. 2022 spoločne s úpravou parametrov produktov podľa metodiky SPBC, medzi ktoré patrí najmä úprava doby aktivácie (full activation time), zníženie minimálnych výkonov pre certifikáciu, premenovanie produktov a ďalšie. Realizácia úprav spojených so štandardizáciou vybraných PpS v obchodných a riadiacich IT systémoch je plánovaná zo strany SEPS v 4Q 2021 pre platné kontrakty na rok 2022 ako aj denný nákup PpS od 1. 1. 2022, ktoré si vyžadujú zmeny v nastavení jednotlivých funkcionalít a parametrov vybraných PpS a v neposlednom rade súčinnosť poskytovateľov PpS pri ich testovaní.

Jedným z ďalších kľúčových parametrov pre plnú štandardizáciu produktov podľa metodiky SPBC je prechod z hodinového obchodného intervalu pre zadávanie ponúk regulačnej energie na 15 min. interval. Cieľom SEPS je zavedenie úplnej štandardizácie produktov spoločne s pripojením k európskym platformám pre aktiváciu regulačnej energie od 1. 1. 2023.

Štandardizácia produktov je podmienkou pre pripojenie k európskym platformám (aFRR a mFRR) a pre cezhraničnú výmenu alebo zdieľanie disponibility medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav.

SEPS si je vedomá, že tento návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú elektrinu a disponibilitu neobsahuje veľa otvorených otázok kladúcich dôvod na verejnú konzultáciu, avšak uskutočnenie verejnej konzultácie je povinnosťou SEPS vyplývajúcou z vyššie uvedených právnych predpisov. Pre širšie využitie verejnej konzultácie je k dispozícii priestor na otázky resp. vyjadrenie názorov poskytovateľov PpS a účastníkov trhu o navrhovaných úpravách.

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 19. 3. 2021. Následne spoločnosť SEPS spracuje predložené pripomienky a výsledok verejnej konzultácie bude zverejnený na tejto stránke.

Názov Dokument
Dokument na verejnú konzultáciu Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Výsledky verejnej konzultácie Pripomienky subjektov SPBC
Aktualizovaný dokument so zapracovaním pripomienok z verejnej konzultácie Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu V2

Pravidlá konzultačného procesu

  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom
    Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 19. 3. 2021.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky a vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam budú po ukončení konzultačného procesu zverejnené na webových stránkach SEPS.

Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii