Verejná konzultácia k zmene minimálnej hodnoty PpS typu TRV3MIN+ a TRV3MIN- 

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je zmena minimálnej hodnoty PpS typu TRV3MIN+ a TRV3MIN- z 30 MW na 10 MW. Povinnosť uskutočnenia konzultácie k tejto zmene vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Dôvodom na zníženie hodnoty pre uvedený osobitný produkt je možnosť zvýšenia počtu možných poskytovateľov týchto služieb v ES SR, a tým aj možné zníženie ceny v rámci plánovaných výberových konaní na ich obstaranie. SEPS už v minulom období v rámci aktualizácií Technických podmienok vykonala viacero zmien na zvýšenie konkurencieschopnosti pri ich obstarávaní, ako napríklad možnosť poskytovať túto podpornú službu na všetkých technológiách (výroba/odber/akumulácia), a to aj pri odstavenom zariadení alebo zariadení v prevádzke.

Pôvodné hodnoty PpS boli schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0005/2021-E-EU (v prílohe výrokovej časti, tabuľka 5.5). Uvedenou zmenou rozhodnutia dôjde aj k formálnemu zosúladeniu navrhovaných úprav v Dokumente B Technických podmienok (kapitola 2.4.2).

Trvanie verejnej konzultácie: od 20.1.2023 do 21.2.2023.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutej zmene minimálnej hodnoty PpS typu TRV3MIN+ a TRV3MIN- je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh na zníženie hodnoty TRV3MIN
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Súvisiace dokumenty Rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2021/E-EU
Vyhodnotenie pripomienok V rámci verejnej konzultácie neboli k predloženému dokumentu doručené žiadne pripomienky.