Verejná konzultácia k zmene Prevádzkového poriadku

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v aktuálne platnom znení Prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS, ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) povinný vykonať v súlade so znením §19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinným od 1.10.2022.

Potreba zmeny vyplýva zo zmien zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinných od 1.10.2022 týkajúcich sa transpozície legislatívy EÚ, ako aj zmien vyplývajúce z novely vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou účinnej od 30. 9. 2022.

Trvanie verejnej konzultácie: od 7.12.2022 do 20.12.2022.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Prevádzkovom poriadku je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.pp@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Prevádzkový poriadok PPS
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Vyhodnotenie pripomienok Zdovodnenie zamietnutia pripomienok
Aktualizovaný Prevádzkový poriadok so zapracovaním pripomienok z VK