Dňa 10.6.2009 bol Rozhodnutím ÚRSO 0115/2009/E-PP schválený Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Dokument je zverejnený na

Aktuality