Dňa 21.12.2021 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0124/2021/E-PP, ktorým ÚRSO schvaľuje zmenu Prevádzkového poriadku PPS spoločnosti
SEPS. Prevádzkový poriadok nadobudol právoplatnosť dňa 22.12.2021.
Prevádzkový poriadok na stiahnutie sa nachádza v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Aktuality