Dňa 23.12.2008 bol Rozhodnutím ÚRSO č.0107/2008/02/PP schválený Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Dokument je zverejnený na

Aktuality