Mechanizmus Flow-Based Market Coupling optimalizuje denný európsky trh s elektrinou pre 13 krajín

Šestnásť prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu pre koordinovaný výpočet prenosových kapacít Core (ďalej „Core CCR“ z anglického „Core Capacity Calculation Region“) spolu s desiatimi nominovanými operátormi trhu s elektrinou („NEMO“, z anglického „Nominated Electricity Market Operators“) spustilo 8. júna 2022 projekt „Core Flow-Based Day-Ahead Market Coupling“.

„Core“ je región výpočtu kapacity – čo to znamená?

Riadenie trhu s elektrinou v Európskej únii zahŕňa niekoľko regiónov a každý z regiónov zahŕňa niekoľko krajín. Aby sa dala integrácia európskeho trhu zvládnuť, napreduje v postupných krokoch. Najprv sa integrujú trhy v rámci regiónu a postupom času sa budú prepájať jednotlivé regióny.

Integrácia trhov si vyžaduje presný a včasný prehľad o kapacite sietí na cezhraničný prenos elektriny. Na tento účel sa zadefinovali zmieňované regióny výpočtu kapacity (CCR, z anglického pojmu „Capacity Calculation Region”). K zosúladeniu ponuky a dopytu a optimalizácii cenových rozdielov medzi regiónmi môže dôjsť len vtedy, ak je možné prenášať významné objemy elektriny z jednej zóny alebo krajiny do druhej.

Určenie regiónu výpočtu kapacity je založené na spájaní hraníc ponukových oblastí, pre ktoré je potreba koordinácie najvyššia (napr. pri zohľadnení vzájomných závislostí cezhraničných kapacít) a zvážení, kde je najefektívnejšie uplatniť koordináciu naprieč regiónom. Na rôzne regióny výpočtu kapacity sa budú uplatňovať rôzne regionálne metodiky (ako je výpočet kapacity, re-dispečing a protiobchody).

Región výpočtu kapacity podporí efektívnu koordináciu medzi hranicami ponukových oblastí. Optimálne využitie prenosovej infraštruktúry v celej Európe prinesie v konečnom dôsledku výhody pre dotknutých spotrebiteľov.

Projekt „Core Flow-Based Day-Ahead Market Coupling“

Vďaka zavedeniu harmonizovanej metodiky výpočtu kapacity v rámci „Core CCR“ je európsky elektrizačný systém efektívnejší a robustnejší. Uvedená harmonizácia zlepšuje prideľovanie kapacity v regióne „Core CCR“ a európskej elektrizačnej sústave umožňuje prepravovať viac elektriny cez hranice, čo vedie k nižším celkovým nákladom. Harmonizácia okrem toho umožňuje aj lepšiu spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Benefitom pre účastníkov trhu bude v konečnom dôsledku aj vyššia transparentnosť údajov súvisiacich s kapacitou. Nový mechanizmus prepojenia trhu, ktorý zavádza výpočet kapacity siete metódou toku,  je ďalším medzníkom v transformácii energetického sektora. Zvyšuje schopnosť európskej elektrizačnej sústavy zvládať výkyvy v dodávkach veternej, slnečnej a inej obnoviteľnej energie, čím prispieva k udržateľnosti životného prostredia a prináša hodnotu celej spoločnosti.

Ako súčasť projektu „Core Flow-Based Market Coupling“ sa implementovalo aj prepojenie trhu medzi Chorvátskom a Maďarskom, ako aj Slovinskom a Maďarskom, čo vo vzájomnej interakcii prispieva k úplnejšiemu a dobre fungujúcemu prepojeniu európskeho trhu.

Región “Core” tvorí 13 krajín – Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko – s celkovou populáciou 278 miliónov ľudí a odhadovanou ročnou spotrebou elektriny 1 500 TWh.

Algoritmus prepojenia trhu vypočítava optimálne cezhraničné výmeny elektriny

Pred spustením projektu „Core Flow-Based Day-Ahead Market Coupling“ bola cezhraničná kapacita čiastočne vypočítaná bilaterálne na základe odhadov využitia elektrizačnej sústavy v dotknutých krajinách. Zavedením výpočtu kapacity metódou toku sa kapacita siete vypočíta s  uvažovaním elektrizačnej sústavy celého regiónu a pridelí sa algoritmom prepojenia trhu s cieľom maximalizácie ekonomickej hodnoty výmen energie. Výpočet metódou toku zaviedli už v roku 2015 v stredo- a západoeurópskej časti regiónu „Core CCR“. V aktuálnom kroku sa na celý región „Core CCR“ aplikuje výpočet metódou toku, ktorý prešiel vylepšeniami. To znamená, zavedenie vylepšeného výpočtu metódou toku a harmonizovaný výpočet kapacity vo väčšom regióne, čo vedie k zmenšovaniu cenových rozdielov vo viacerých krajinách.

Riadenie systému obnoviteľnej energie

Integrácia európskeho trhu s energiou je pre energetickú transformáciu kľúčová. Vo výrobe obnoviteľnej energie umožňuje integrovaný trh efektívne riadenie výkyvov súvisiacich s počasím. Keď napríklad na severe nefúka vietor, výsledný nižší objem vyrobenej energie veternými farmami na severe Európy môže kompenzovať solárna energia vyrábaná v južnej Európe. Umožní to plná integrácia elektrizačných sústav a trhov týchto odlišných zón; ako fyzicky prostredníctvom prepojení, tak aj z hľadiska ich trhov.

Nový mechanizmus prepojenia trhov, zavedený projektom „Core Flow-Based Day-Ahead Market Coupling“, optimalizuje kapacitu pre výmeny energie medzi ponukovými oblasťami v rámci regiónu „Core“, čo pre spoločnosť znamená prínos vo forme udržateľnej hodnoty a v oblasti sociálnej a ekonomickej, zvýšenie životného komfortu. Projekt zároveň zvyšuje bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pretože vytvára lepšiu prehľadnosť v celej elektrizačnej sústave a zvyšuje cenovú konvergenciu v celom regióne.

V najbližších rokoch je plánované zavedenie podobného mechanizmu Flow-Based Market Coupling aj pre dlhodobý a vnútrodenný trh s elektrinou. Proces integrácie trhu bude zahŕňať aj zlepšenú regionálnu optimalizáciu redispečingu.

Partneri projektu Core Flow-Based Market Coupling

16 prevádzkovateľov prenosových sústav: 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Austrian Power Grid AG, ČEPS, a.s., CREOS Luxembourg S.A., Croatian Transmission System Operator Plc., ELES, d.o.o., ELIA Transmission Belgium SA/NV, MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd., National Power Grid Company Transelectrica S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de Transport d’Electricité, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., TENNET TSO B.V., TenneT TSO GmbH, TRANSNET BW GmbH

10 nominovaných prevádzkovateľov trhu s elektrinou (NEMO): BSP Energy Exchange LL C, CROATIAN POWER EXCHANGE Ltd., EPEX SPOT SE, EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG, HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, Nord Pool European Market Coupling Operator AS, Operatorul Pieței de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” S.A., OKTE, OTE a.s., Towarowa Giełda Energii S.A.

                                                                                                                   red.