V máji sme boli poctení návštevou vrcholových predstaviteľov ENTSO-E. Medzinárodné združenie zastupovali prezident Hervé Laffaye, viceprezident Zbyněk Boldiš, generálna tajomníčka Sonya Twohig, predseda správnej rady Joachim Vanzetta, podpredseda správnej rady Liam Ryan a Lisa Beuger, vedúca personálu.

Za našu spoločnosť hostí privítal generálny riaditeľ Peter Dovhun a v rámci neformálneho úvodu im predstavil svojich kolegov z vrcholového manažmentu.

Z neformálneho stretnutia hostí z ENTSO-E so zástupcami SEPS

Zástupcovia ENTSO-E pricestovali do Bratislavy, do sídla našej spoločnosti na stretnutie s generálnymi riaditeľmi štyroch prevádzkovateľov prenosových sústav – slovenskej spoločnosti SEPS, maďarskej MAVIR, chorvátskej HOPS a slovinskej ELES.

Hlavnou témou rokovania boli strategické priority združenia do roku 2050. Príprava novej vízie ENTSO-E si vyžaduje poznať názory členských prevádzkovateľov prenosových sústav. V princípe je ENTSO-E ako nepolitická organizácia väčšia než celá Európska únia, pretože združuje prevádzkovateľov prenosových sústav aj z nečlenských štátov, a to v záujme udržiavania bezchybne fungujúcej prepojenej sústavy. Hovorilo sa tiež o úlohách spojených so zmenami, ktoré si vyžiada výrazná zmena zdrojového mixu a dodržanie cieľov stanovených v oblasti digitalizácie a dekarbonizácie. Dnes už nie je možné uvažovať o nosičoch energií ako plyn-ropa-elektrina oddelene, o jednej zložke bez ostatných.

Účastníci sa venovali aj otázkam rozvoja vzájomnej spolupráce. Vychádzali zo záverov minuloročného prieskumu spokojnosti členov ENTSO-E a zamerali sa najmä na oblasti možného zlepšovania činnosti ENTSO-E v ich prospech . Jedným z dôležitých zistení je, že pri implementácii legislatívy bude treba spomaliť, pretože niektorí prevádzkovatelia prenosových sústav už nestíhajú. Podstata spolupráce je nenechať nikoho vzadu!

Zástupcovia ENTSO-E a prevádzkovateľov prenosových sústav – slovenskej spoločnosti SEPS, maďarskej MAVIR, chorvátskej HOPS a slovinskej ELES na stretnutí v Bratislave

Zlepšenie činnosti ENTSO-E pri obhajovaní záujmov jej členov vysoko ocenil výkonný riaditeľ sekcie stratégie Jozef Dovala. Napríklad vyhratý spor ENTSO-E s ACER ohľadne definovania „System Operation Regions“, keď bola „v hre“ aj reputácia ENTSO-E. A aj preto dnes je ENTSO-E nielen partnerom, ale aj rešpektovaným oponentom pre ACER.

Generálny riaditeľ Peter Dovhun vyzdvihol potrebu benefitov zo spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav v rámci ENTSO-E. Vyslovil prianie, aby ENTSO-E bola „facilitátorom“ pri výmene skúseností a najlepšej praxe medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav. Snahy o politické zasahovanie do činnosti ENTSO-E odmietol so slovami, že dodržiavať treba fyzikálne zákony, nie názory politikov, ktoré sa často môžu meniť.

                                                                                                                   red.