Verejná konzultácia k dokumentu „Plán skúšania vypracovaný v súlade s clánkom 4 bod 2 písm. g) a s tým súvisiacich clánkov 43 až 51 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sietový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie“

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je návrh „Plánu skúšania podľa článku 4 ods. 2 písm. g) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „NC ER“), ktoré nadobudlo účinnosť 18.12.2017.

Článok 43 ods. 2 Nariadenia NC ER ukladá prevádzkovateľom prenosových sústav povinnosť vymedziť plán skúšania v konzultácii s PDS, VPS identifikovanými podľa článku 11 ods. 4 a článku 23 ods. 4, poskytovateľmi služieb obrany a poskytovateľmi služieb obnovy. V pláne skúšania sa identifikujú zariadenia a schopnosti relevantné pre plán obrany sústavy a plán obnovy, ktoré sa majú preskúšať. Návrh plánu skúšania je podľa tohto článku potrebné vypracovať najneskôr do 18. decembra 2019. Návrh bude predložený Ministerstvu hospodárstva SR na schválenie do 18.12.2019.

Tento návrh podlieha verejnej konzultácii v súlade s článkom č. 7 ods. 1 Nariadenia NC ER.

Dlžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 27.09.2019 do 26.10.2019.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh plánu skúšania
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok – plan skusania
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie ER NC
Výsledky verejnej konzultácie Zdovodnenie schvalenia zamietnutia pripomienok – plan skusania