Verejná konzultácia k dokumentu „Postup predbežného schválenia FCR/FRR“

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je návrh metodiky „Postup predbežného schválenia FCR/FRR“ vypracovaný v zmysle čl. 155 a čl. 159 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „SOGL“), ktoré vstúpilo do platnosti 14.09.2017.

Článok 155 Nariadenia SOGL ukladá prevádzkovateľom prenosových sústav povinnosť vypracovať Postup predbežného schválenia FCR, a článok 159 Postup predbežného schválenia FRR. Pre prípad pripojenia jednotiek alebo skupín poskytujúcich rezervu FCR/FRR do DS/MDS je v zmysle čl. 182 postup vypracovaný v aj spolupráci s PDS. Postupy predbežného schválenia je podľa čl. 155, ods. 1 a čl. 159, ods. 1 Nariadenia SOGL potrebné verejne sprístupniť najneskôr do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti SOGL, t. j. do 14.09.2018. Návrh nie je potrebné predložiť na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Tento návrh nie je v zmysle článku č. 11 a článku č. 6, ods. 3 Nariadenia SOGL potrebné verejne konzultovať, ale vzhľadom na závažnosť a dopad na poskytovateľov FCR/FRR SEPS verejnú konzultáciu vykoná.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je dva týždne: od 22.08.2018 do 04.09.2018.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.sogl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie: