Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované v súlade s článkom 4 bod 2 písm. e) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 ER NC“

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvára verejnú konzultáciu k návrhu „Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností“ vypracovaného spoločnosťou SEPS v súlade s článkom 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „Nariadenie NC ER“), ktoré vstúpilo do platnosti 18.12.2017.

Článok 36 ods. 1 stanovuje povinnosti pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy do 18. decembra 2018 vypracovať pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností. Tento návrh je podľa článku 7 ods. 1 Nariadenia NC ER predmetom verejnej konzultácie. Podľa čl. 4 Nariadenia NC ER Pravidlá podliehajú schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Po ich schválení budú uverejnené na webovom sídle SEPS.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 09.11.2018 do 08.12.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná prostredníctvom uvedeného formulára a jeho zaslaním na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Konzultačný dokument Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie ER NC
Výsledky verejnej konzultácie Vysledky VK – pozastavenie a obnova