Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike“

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvára verejnú konzultáciu k návrhu „Pravidiel zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike“ (ďalej len „Pravidlá“) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „nariadenie NC ER“), ktoré nadobudlo účinnosť 18.12.2017.

Článok 39 ods. 1 nariadenia NC ER stanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy vypracovať „Pravidlá zúčtovania odchýlok a zúčtovania vyrovnávacej kapacity a vyrovnávacej energie platných pre obdobia zúčtovania odchýlok, počas ktorých boli pozastavené trhové činnosti“ do 18. decembra 2018. Podľa čl. 4 nariadenia NC ER Pravidlá podliehajú schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Tento návrh je predložený na verejnú konzultáciu v súlade s čl. 7 ods. 1 nariadenia NC ER.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je od 04.10.2018 do 12.11.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná prostredníctvom uvedeného formulára a jeho zaslaním na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie: