Verejná konzultácia k zmenám v Dokumente B Technických podmienok

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v Dokumente B Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (TP), ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vykonať v súlade so znením § 28 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Zmeny v Dokumente B sa primárne týkajú úprav súvisiacich s projektami MARI a PICASSO, využívaním batériových úložísk pre oblasť podporných služieb, procesov certifikácie a overovania, požiadaviek na poskytovanie služby FCR, požiadaviek na zariadenia poskytujúce službu „štart z tmy“ a hodnotenia kvality a RE poskytovaných služieb.

Trvanie verejnej konzultácie: od 10. 7. 2024 do 24. 7. 2024

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Dokumente B TP je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.tp@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Dokument B zmeny
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Vyhodnotenie pripomienok
Aktualizovaný Dokument B so zapracovaním pripomienok z VK