Dňa 27. júna 2023 o 13.00 h sa uskutoční online konzultácia s verejnosťou k PCI projektu Danube InGrid. Ide o projekt spoločného záujmu s celoeurópskym dopadom, ktorého cieľom je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií, udržanie bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosť prenosovej sústavy Slovenska a Maďarska, ako aj zavedenie smart grid technológií na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni.

Realizátor je povinný v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru uskutočniť verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je informovať zúčastnené a dotknuté strany o pláne a priebehu povoľovacieho konania a výstavby, o harmonograme výstavby, ako aj o benefitoch z toho plynúcich. Uvedená konzultácia je vykonaná nad rámec konzultácií v rámci posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie.

Verejná konzultácia bude prebiehať online prostredníctvom streamingového prenosu na web stránke www.danubeingrid.eu, vytvorenej pre PCI projekt Danube InGrid.

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov dotknutých strán, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie.