Verejná konzultácia k Správe o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je „Správa o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (ďalej len „Nariadenie RfG“) v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR“ (ďalej len „Správa“).

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) podľa Nariadenia RfG pristúpila po akceptácii predbežného kvalitatívneho porovnania nákladov a prínosov zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k vypracovaniu kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov požiadaviek Nariadenia RfG v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR.
V januári 2022 bola kompletne vypracovaná „Kvantitatívna analýza nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR“. Kvantitatívna analýza nákladov a prínosov bola spracovaná v súlade so zásadami, ktoré sú uvedené v čl. 39 Nariadenia RfG.

Podľa čl. 38 ods. 3 Nariadenia RfG vypracovala SEPS do troch mesiacov od ukončenia analýzy nákladov a prínosov Správu. Súčasťou tejto Správy je v súlade s Nariadením RfG čl. 38 ods. 3 analýza nákladov a prínosov, odporúčanie o ďalšom postupe a návrh prechodného obdobia na uplatňovanie požiadavky na existujúce jednotky na výrobu elektrickej energie.
Správa podlieha verejnej konzultácii v súlade s čl. 10 ods. 1 Nariadenia RfG.
Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 07.04.2022 do 07.05.2022 (vrátane).

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého Formulára na zaslanie pripomienok na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie: