Verejná konzultácia k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie sú zmeny v aktuálne platnom znení Prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS, ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) povinný vykonať v súlade so znením §19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Potreba zmeny vyplýva z povinnosti PPS zosúladiť znenie Prevádzkového poriadku s ustanoveniami novej vyhlášky č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy účinnej od 1.7.2023.

Okrem zmien v základnom znení Prevádzkového poriadku, PPS navrhuje vypustiť prílohy, ktoré obsahujú aukčné pravidlá. Aukčné pravidlá sa spravidla tvoria/upravujú na úrovni príslušného regiónu, príp. na úrovni EÚ, čím sa dosahuje ich harmonizácia, a na tejto úrovni sú aj verejne konzultované. V príslušnej kapitole je uvedený odkaz na webové sídlo PPS s aktuálnymi Aukčnými pravidlami.

Trvanie verejnej konzultácie: od 16.8.2023 do 31.8.2023.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Prevádzkovom poriadku je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.pp@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Prevádzkový poriadok PPS
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Vyhodnotenie pripomienok Vyhodnotenie pripomienok
Aktualizovaný Prevádzkový poriadok so zapracovaním pripomienok z VK