Ceny elektriny pre pokrytie odchýlky (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

11. Ceny elektriny pre pokrytie odchýlky

 

  1. Ceny za odchýlky sú v platnom rozhodnutí ÚRSO.
  2. Predmetom mesačnej úhrady odchýlok medzi PPS a užívateľom PS bude saldo úhrad za odchýlky (kladný alebo záporný objem MWh, vo výpočte je zahrnutá cena za silovú elektrinu a prípadne prirážka za odchýlku podľa platného Rozhodnutia ÚRSO) a súčet tarify za vyhodnotenie, spracovanie a zúčtovanie odchýlok (výpočet je odvodený od objemu MWh za odchýlky presahujúce stanovené percento). Spôsob vyhodnotenia odchýlok je uvedený v kap. 9 tohto oddielu.
  3. Predmetom mesačnej úhrady regulačnej energie medzi PPS a poskytovateľom PpS je saldo úhrad za regulačnú energiu.
  4. Možné spôsoby úhrady regulačnej energie:

    1. V prípade vzniku kladnej odchýlky (celkové saldo regulačnej energie je kladné) u užívateľa PS s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku užívateľ PS uhradí kladné saldo regulačnej energie prevádzkovateľovi PS.
    2. V prípade vzniku kladnej odchýlky prevádzkovateľ PS uhradí poskytovateľovi PpS výsledné celkové saldo regulačnej energie za všetkých užívateľov s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku.
    3. V prípade vzniku zápornej odchýlky (celkové saldo regulačnej energie je záporné) u užívateľa PS s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku prevádzkovateľ PS uhradí záporné saldo regulačnej energie užívateľovi PS.
    4. V prípade vzniku zápornej odchýlky poskytovateľ PpS uhradí prevádzkovateľovi PS výsledné celkové saldo regulačnej energie za všetkých užívateľov s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku.

Aktuality