Deklarácia záujmu o vytvorenie európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny ENTSO-E

Zdieľať


DEKLARÁCIA ZÁUJMU O VYTVORENIE EURÓPSKEJ SIETE PREVÁDZKOVATEĽOV PRENOSOVÝCH SÚSTAV ELEKTRINY, ENTSO-E
 

My, dolu podpísaní generálni riaditelia alebo náležite oprávnené osoby prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) v Európe, týmto deklarujeme náš záujem vytvoriť do konca roka 2008 Európsku sieť prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny ENTSO-E v súlade s princípmi tretieho legislatívneho balíčka pre vnútorný trh s elektrinou a tak, ako je podrobne uvedené v priložených zadávacích podmienkach.

Ustanovenie ENTSO-E posilní celoeurópsku aj regionálnu spoluprácu a reprezentáciu PPS s cieľom prehĺbenia integrácie európskeho trhu s elektrinou a zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti európskej prenosovej sústavy. Vznik ENTSO-E predstavuje dôležiý krok smerom k rastúcej harmonizácii súčasných pravidiel a postupov.

Zaväzujeme sa navrhnúť kompetentným orgánom súčasných združení prevádzkovateľov prenosových sústav, aby iniciovali postupy s cieľom zrušiť príslušné združenia po formálnom ustanovení ENTSO-E. Uvedené podlieha prevodu hlavných činností súčasných združení PPS do ENTSO-E čo možno najskôr po ustanovení ENTSO-E. Máme záujem, aby prechodné obdobie nebolo dlhšie ako 6 mesiacov.


 

ZADÁVACIE PODMIENKY EURÓPSKEJ SIETE PREVÁDZKOVATEĽOV PRENOSOVÝCH SÚSTAV ELEKTRICKEJ ENERGIE (ENTSO-E)

1.Cieľ
Európska únia je v procese spustenia 3. legislatívneho balíčka pre vnútorný trh s elektrinu. Podľa tohto balíčka majú prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) založiť Európsku sieť prevádzkovateľov prenosových sústav elektrickej energie (ENTSO-E), aby posilnili spoluprácu PPS a, okrem iného navrhli predpisy, ktoré sa stanú záväznými.

Na tomto základe sa PPS (zmluvné strany) v Európe rozhodli preskúmať možnosť založiť zo svojej iniciatívy nové združenie ENTSO-E, aby posilnili spoluprácu PPS pred nadobudnutím účinnosti tretieho balíčka a uľahčili štart formálneho nového orgánu.

Deklaráciou záujmu podpísané PPS vyjadrujú úmysel zmluvných strán o ustanovenie ENTSO-E a o pokračovanie spolupráce súčasných PPS s ENTSO-E po zrušení súčasných združení (ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE a UKTSOI). Tieto zadávacie podmienky (ZP) popisujú navrhovanú základnú štruktúru a princípy riadenia ENTSO-E. Formálne rozhodnutia o ustanovení sa prijmú neskôr tento rok na základe Stanov a vnútorných predpisov, ktoré budú pripravené v súlade s princípmi popísanými v týchto zadávacích podmienkach.

Včasné ustanovenie ENTSO-E na základe priorít PPS vo vzťahu k ich budúcej spolupráci a vyvinutie pravidiel sa považuje za pozitívny príspevok k legislatívnemu procesu EÚ. Ďalší rozvoj tohto procesu si môže vyžadovať potrebnú úpravu Stanov a predpisov ENTSO-E pre zabezpečenie úplného súladu s legislatívou po jej vstupe do platnosti.

Predložené zadávacie podmienky slúžia ako usmernenie pre ďalšiu prípravu pravidiel a postupov riadenia ENTSO-E. Niektoré aspekty bude pred implementáciou Stanov a vnútorných pravidiel potrebné vyjasniť a prispôsobiť.

2. Cieľ ENTSO-E
ENTSO-E bude novým združením PPS na európskej úrovni, ktoré ma uľahčiť nasledujúce tri obsiahle ciele:

 • splniť záväzky a zabezpečiť súlad s formálnym stavom tak, ako je navrhovaný v treťom balíčku návrhov;
 • podporovať a prezentovať posilnené úrovne koordinácie a spolupráce medzi PPS na paneurópskej a regionálnej úrovni zaručujúce optimálne riadenie, zdravý technický rozvoj a bezpečnú prevádzku európskej prenosovej sústavy a posilniť efektívne fungovanie európskeho trhu s elektrinou;
 • podporovať zákonné záujmy PPS.

(Pozri priložený návrh špecifikácie cieľa)

3. Právna forma a členovia ENTSO-E
ENTSO-E sa ustanoví ako medzinárodná nezisková asociácia na základe belgického práva.

TSO, ktorí sú členmi súčasných združení PPS, môžu vstúpiť do ENTSO-E ako plní členovia. Hlasovacie práva týchto členov sa môžu odlišovať podľa predmetu, o ktorom sa bude rozhodovať. Uvedené by znamenalo, že hlasovať by mali iba tí členovia, ktorí budú ovplyvnení predmetným rozhodnutím, ktoré má napr. záväzný charakter alebo finančnú významnosť pre daných PPS.

Na zhodnotenie nových žiadateľov o členstvo sa vyžadujú preddefinované kritériá. S kategóriou asociovaný člen sa bude uvažovať, napr. ako s prechodným stavom pre žiadateľa, ktorý pochádza z krajiny pristupujúcej k EÚ.

4. Riadenie
V súčasnosti sa plánuje, že ENTSO-E bude mať Valné zhromaždenie a Radu a pracovnú štruktúru pozostávajúcu z výborov s projektovými skupinami, skupinu právnych/regulačných expertov, regionálne zoskupenia a sekretariát.

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie bude zodpovedať za všetky významné rozhodnutia združenia. Bude sa stretávať približne štyrikrát ročne, pričom jedno stretnutie sa bude považovať za výročné stretnutie vyššej úrovne.

Valné zhromaždenie bude rozhodovať o takých otázkach, akými sú pracovný program, technické a trhové predpisy, ustanovenia o rozvoji siete a o každom rozhodnutí, ktoré má významný finančný alebo iný dopad na PPS. Výročné stretnutie bude rozhodovať o otázkach členstva, Stanov, vnútorných predpisoch, rozpočte, účtoch a voľbe prezidenta, viceprezidentov a predsedov iných ENTSO-E orgánov a generálneho tajomníka.

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia prostredníctvom návrhov, ktoré zvyčaje predloží Rada a Výbory. Každý plný člen má kreslo a hlasovacie práva vo Valnom zhromaždení tak, ako je popísané vyššie, pričom asociovaní členova sa môžu zúčastňovať stretnutí, ale nebudú mať právo hlasovať. Valnému zhromaždeniu predsedá prezident alebo pri jeho/jej absencii viceprezident.

Z praktických dôvodov a z dôvodov efektívnosti sa od Valného zhromaždenia očakáva, že deleguje rozhodovacie práva na Radu a Výbory.

Stanovy poskytnú jasné pravidlá pre rozhodovanie. Valné zhromaždenie sa pri rozhodovaní bude usilovať o jednohlasnosť. Ak ju nie je možné dosiahnuť, Valné zhromaždenie môže rozhodnúť hlasovaním jednoduchou alebo kvalifikovanou väčšinou v závislosti od témy. Hlasovacie práva sa vážia podľa kritérií, ktoré budú definované neskôr, napr. kľúčom Rady EÚ. Hlasovacie práva budú tiež slúžiť ako kľúč na rozdelenie nákladov združenia.

Spoločenská zmluva ENTSO-E môže tiež predpokladať mechanizmus odvolania sa, pričom Valné zhromaždenie je oprávnené preskúmať odvolania členov voči rozhodnutiam prijatým na nižších úrovniach.

Rada
Rada ENTSO-E koordinuje prácu výborov a pripravuje návrhy, ktoré sa predložia na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu. Rada bude zodpovedať za celkové riadenie združenia, koordináciu zastúpenia v združení a za iné otázky delegované do jej zodpovednosti Valným zhromaždením.

Rada bude pozostávať najmenej z predsedu Rady a predsedov výborov a skupiny právnych/regulačných expertov. Cieľom je obmedziť počet členov v záujme zachovania efektívnosti jej fungovania.

Členovia Rady a jej predseda sú menovaní Valným zhromaždením na fixné obdobie so zohľadnením spravodlivého zastúpenia regiónov. Prezident a viceprezident(-i) Valného zhromaždenia sa môžu zúčastňovať stretnutí Rady.

Stretnutia pripravuje sekretariát. Rada pracuje na princípe jednohlasnosti. Ak sa nedosiahne jednohlasnosť, záležitosť sa posunie na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu.

Výbory
Na úvod sa očakáva, že ENTSO-E bude mať najmenej výbor pre trh, prevádzku a rozvoj sústavy. Výbor bude zodpovedať za odbornú spoluprácu PPS vo svojej oblasti zodpovednosti. Pripravuje stanoviská a návrhy k rozhodnutiam, ktoré majú prijať vyššie orgány, alebo na základe ich poverenia pre vlastné rozhodovanie. Výbor môže vyvíjať iniciatívy v záujme paneurópskej harmonizácie predpisov a pravidiel, viesť štúdie vo svojej oblasti a koordinovať regionálne činnosti, ak sú v paneurópskom záujme. Výbor môže prijímať operatívne rozhodnutia s cieľom vykonať svoj dohodnutý pracovný program. Rozsah pôsobnosti výborov bude definovaný v Sledoch činností C-E (Work Streams C-E).

Výbory sa budú usilovať pracovať na základe jednohlasnosti. S cieľom vyhnúť sa menšinovému zablokovaniu alebo zabezpečiť včasné konanie môžu výbory prijať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou. Každý člen bude mať jeden hlas

Výbory môžu zriadiť projektové skupiny, ktoré budú striktne pod ich riadením.

Členovia výboru (asi 15 osôb v každom výbore) budú menovaní na fixné obdobie Radou na návrh predsedu príslušného výboru, so zohľadnením spravodlivého zastúpenia regiónov. Predsedovia výborov sú menovaní Valným zhromaždením

Okrem výborov bude Rade pri stanoviskách ENTSO-E pre ACER a inštitúcie EÚ pri príprave regulačného rámca radiť skupina právnych/regulačných expertov, sekretariát a výbory. Uvedené tiež zabezpečí súlad legislatívy s činnosťami združenia. Členovia skupiny budú menovaní Radou na fixné obdobie a predseda bude menovaný Valným zhromaždením.

Tak, ako aj v súčasných združeniach, sa ad hoc tímy alebo tímy stálych služieb expertov PPS budú vytvárať s cieľom podporovať rôzne orgány a sekretariát v konkrétnych otázkach, ako sú web stránky, štatistiky atď.

Regionálna štruktúra a spolupôsobenie na paneurópskej úrovni
Regionálna spolupráca PPS bude dôležitou časťou riadenia ENTSO-E. Regionálne zoskupenia vznikajú vo väčšine prípadov zo súčasných činností existujúcich združení v oblastiach prevádzok, rozvoja sústavy a trhových rámcov.

ENTSO-E musí ponúknuť flexibilnú platformu pre regionálne činnosti. Regióny sa môžu geograficky odlišovať v závislosti od predmetu. Napr. spolupráca na prevádzke sústavy sa týka najmä synchrónnych oblastí, zatiaľ čo pre otázky trhu alebo plánovania môžu byť relevantné iné hraničné vedenia. Regióny sa môžu tiež v čase meniť.

Regionálne zoskupenia sa môžu organizovať a rozhodovať o vlastných otázkach, pokiaľ sú v súlade s pravidlami a usmerneniami ENTSO-E. Každé regionálne zoskupenie bude prepojené s príslušnými výbormi a bude ich informovať o svojej činnosti. Zoskupenia budú predkladať svoje zadávacie podmienky príslušnému výboru pre zaregistrovanie a potvrdenie. Regionálne zoskupenia môžu predložiť pravidlá na odsúhlasenie Valnému zhromaždeniu, ak sa tak rozhodnú.

PPS sú tiež zahrnutí v iných regionálnych zoskupeniach, ktoré nie sú pod priamym riadením ENTSO-E, najmä vo vzťahu k trhovým otázkam. Členskí PPS zúčastňujúci sa týchto regionálnych zoskupení budú príslušný výbor informovať o týchto iniciatívach, ich postupe a výsledkoch.

5. Postupy
ENTSO-E čelí požiadavke vysokej efektívnosti a transparentnosti. Preto sú potrebné jasne definované procesy pre také oblasti, akými sú tvorba pravidiel, interné a externé konzultovanie a monitorovanie súladu. Keďže tvorbu pravidiel budú riadiť výbory vo svojich príslušných pracovných oblastiach, príprava sa bude riadiť jednotnými pracovnými procesmi ENTSO-E. Skupina právnych/regulačných expertov bude podporovať proces stanovovania pravidiel. Riadenie odborného procesu bude zabezpečovať sekretariát.

6. Sekretariát
Hlavnými úlohami sekretariátu je poskytovať podporu orgánom, procesom ENTSO-E a prípadne regionálnym zoskupeniam a komunikácia s externými účastníkmi. Sekretariát musí byť neutrálny vo vzťahu k členom a musí byť schopný pracovať rýchlo, efektívne a odborne. Pre činnosti združenia a formuláciu návrhov pre rozhodovanie sekretariát zabezpečí dôležité pro-aktívne zameranie.

Generálny sekretár bude zodpovedať za riadenie združenia a pracovníkov. V úvodnej fáze bude potrebných najmenej 10-12 osôb na spustenie nového združenia, pričom sa očakáva, že počet pracovníkov neskôr vzrastie na približne 20 osôb. Niektoré úlohy, ktoré sa definujú neskôr by mali byť zabezpečené externe (outsourcing). Na podporu niektorých regionálnych činností môžu byť potrebné dodatočné administratívne zdroje. Štruktúra riadenia sekretariátu bude navrhnutá v ďalšej fáze zakladajúceho procesu.

7. Náklady a financovanie
Prvý hrubý odhad potrebného rozpočtu je 5 mil. eur pre sekretariát, externé služby a konzultačné projekty. Náklady sa rozdelia medzi členov proporčne k ich hlasovacím právam.

Náklady na proces zakladania ENTSO-E sú financované z rozpočtu ETSO. Tieto náklady sa môžu týkať napr. manažéra projektu, právneho poradcu, alebo môže ísť o úvodné náklady na pracovníkov pred zaregistrovaním nového združenia.

8. Prevod zo súčasných združení
Činnosti súčasných združení PPS budú pokračovať do ustanovenia ENTSO-E. Cieľom je ustanoviť ENTSO-E do konca roka 2008. Potom bude potrebné prechodné obdobie, ktoré umožní hladký transfer činností, záväzkov, zdrojov a systémov do nového združenia. Súčasné združenia sa zrušia po ukončení prevodu.

9. Právny stav zadávacích podmienok
Tieto zadávacie podmienky nie sú právne záväzné. Nič z toho, čo je uvedené v zadávacích podmienkach, nevytvorí záväzok, ktorý sa dostane do zmluvy. Napriek tomu sa zmluvné strany zaväzujú prerokovať v dobrej viere zámer implementovať zadávacie podmienky. Bez ohľadu na časť 7 uvedenú vyššie bude každá zmluvná strana niesť svoje náklady vrátane napr. cestovných nákladov svojho personálu a nákladov na svojich poradcov na prácu na základe zadávacích podmienok.


 

Príloha

Cieľ ENTSO-E

Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav elektrickej energie (ENTSO-E) je organizáciou pre spoluprácu európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) na paneurópskej aj regionálnej úrovni. Podporuje záujmy PPS a zodpovedá za proces stanovovania európskych pravidiel v súlade s legislatívou EÚ.

Jej cieľom je podporovať optimálne riadenie a zdravý technický rozvoj európskej prenosovej sústavy s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok a splniť potreby vnútorného integrovaného európskeho trhu s elektrinou.

Cieľ sa dosiahne:

 • koordinovaním rozvoja sociálno-ekonomickej adekvátnej prenosovej sústavy. Dôraz koordinácie spočíva v plánovaní cezhraničných investícií a splnení požiadaviek európskej bezpečnosti dodávok, pričom implementácia investícií je na PPS;
 • rozvojom predpisov technickej interoperability a systémov prevádzok s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť elektrizačnej sústavy a efektívne využívať existujúce zdroje;
 • rozvojom trhových predpisov súvisiacich so sieťou s cieľom zabezpečiť nediskriminačný prístup k sieti a uľahčiť konzistentnú integráciu európskeho trhu s elektrinou
 • monitorovaním súladu implementácie predpisov a rozvoja siete;
 • podporovaním aktivít výskumu a vývoja týkajúcich sa priemyslu PPS;
 • podporovaním prijateľnosti prenosovej sústavy pre verejnosť;
 • prijímaním stanovísk k otázkam, ktoré majú dopad na rozvoj a prevádzku prenosovej sústavy alebo napomáhanie trhu;
 • podporovaním komunikácie s účastníkmi a transparentnosti prevádzok PPS;
 • vykonávaním iných úloh v záujme združenia.

Stanovovanie pravidiel a iné činnosti ENTSO-E sa budú uskutočňovať v úzkej konzultácii so zainteresovanými subjektami. ENTSO-E si bude trvale vymieňať stanoviská so zainteresovanými stranami o otázkach súvisiacich s plánovaním a prevádzkou energetickej sústavy a napomáhaním trhu.POTVRDENIE ZÁUJMU O VYTVORENIE EURÓPSKEJ SIETE PREVÁDZKOVATEĽOV PRENOSOVÝCH SÚSTAV ELEKTRINY, ENTSO-E

ZÁSTUPCOVIA SIGNATÁROV ZA PREVÁZKOVATEĽOV PRENOSOVÝCH SÚSTAVAktuality