Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., na roky 2012-2014

Zdieľať

Dňa 24.5.2012 zástupcovia zamestnávateľa za Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. (SEPS, a. s.) a zástupcovia ZO ECHOZ pri SEPS, a. s., kolektívne vyjednávali o znení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2012-2014 (ďalej len „Dodatok č.1“). Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo v sídle spoločnosti v Bratislave, Mlynské nivy 59/A.

Predmetom kolektívneho vyjednávania bola aktualizácia rozpočtu sociálneho fondu na rok 2012 v nadväznosti na skutočnosť, že jediný akcionár SEPS, a. s., na riadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 18.5.2012 schválil v rámci rozdelenia čistého zisku spoločnosti dosiahnutého za rok 2011 – doplnkový prídel do sociálneho fondu. V súlade s platnou legislatívou zmluvné strany v Kolektívnej zmluve dojednávajú použitie sociálneho fondu.

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na roky 2012 – 2014 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality