Fakturačné podmienky (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

8. Fakturačné podmienky

 

Fakturačné podmienky generálneho dodávateľa podporných služieb

 

  1. Náklady na podporné služby dodané SEPS, a.s. bude uhrádzať SEPS, a.s. poskytovateľovi PpS – držiteľovi licencie na výrobu elektriny z prostriedkov získaných z poplatku za systémové služby mesačne, formou dekádnych záloh a mesačného vyúčtovania, na základe zálohových a vyúčtovacej faktúry.
  2. Zálohové faktúry vystaví poskytovateľ PpS nasledovne:

    1. zálohu do 7. kalendárneho dňa bežného mesiaca,
    2. zálohu do 17. kalendárneho dňa bežného mesiaca,
    3. zálohu do 27. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za bežný mesiac.

   Dekádnu zálohu na úhradu podporných služieb uhradí SEPS, a.s. najneskoršie do 9. kalendárneho dňa bežného mesiaca za prvú dekádu, 19. kalendárneho dňa bežného mesiaca za druhú dekádu, 29. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za tretiu dekádu a prípadné zostávajúce dni bežného mesiaca prekračujúce tretiu dekádu.

  3. Výška každej zálohy na úhradu nákladov na podporné služby sa vypočíta ako súčin 20% z objemu predpokladaného množstva elektriny nahláseného užívateľmi v zmysle bodu 4 tohoto článku a príslušnou tarifou. Zálohové platby sa uplatňujú iba vo vzťahu k základnej tarife systémového poplatku. Základnou tarifou za systémový poplatok sa rozumie systémový poplatok za MWh elektriny odobratej konečným odberateľom zo sústavy držiteľa licencie na rozvod, s výnimkou elektriny odobratej konečným odberateľom v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od ES SR. Zostávajúce tarify sa budú realizovať až na základe vyúčtovacej faktúry.
  4. SEPS, a.s. odovzdá údaje získané od zmluvných partnerov o množstve elektriny prislúchajúcej jednotlivým tarifám najneskôr do 28. kalendárneho dňa bežného mesiaca pre nasledujúci mesiac ako podklad pre vystavenie zálohových faktúr.
  5. SEPS, a.s. odovzdá údaje o množstve elektriny prislúchajúcej jednotlivým tarifám za bežný mesiac získané od zmluvných partnerov a výšku nákladov na dodávky podporných služieb od náhradných dodávateľov PpS do 14. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca ako podklad pre vystavenie vyúčtovacej faktúry.
  6. Vyúčtovaciu faktúru na úhradu nákladov za podporné služby zašle poskytovateľ PpS na SEPS, a.s. najneskoršie 15. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca za bežný mesiac. Faktúry budú zaslané poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve. Odoslaním sa rozumie deň odoslania faktúry faxom. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať vyúčtovanie nákladov na podporné služby viažuce sa na jednotlivé tarify a im prislúchajúce množstvá elektriny, od ktorých budú odpočítané náklady na dodávky podporných služieb od náhradných dodávateľov, vyčíslená DPH za celú fakturovanú mesačnú čiastku a odpočet záloh.
  7. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa stanovuje na posledný kalendárny deň bežného mesiaca.
  8. Termín splatnosti vyúčtovacej faktúry za podporné služby spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, je 14 dní odo dňa odoslania faktúry. Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, pokoja alebo štátneho sviatku, je dňom splatnosti faktúry najbližší nasledujúci pracovný deň.
  9. SEPS, a. s. nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ uhradí:

    1. v termínu splatnosti, alebo
    2. po termíne splatnosti vždy po každých 30 dňoch odo dňa splatnosti faktúry, takú časť faktúry poskytovateľa PpS, ktorá zodpovedá vyčíslenej príslušnej čiastke podporných služieb zodpovedajúcej uhradeným výnosom za systémové služby a zodpovedajúcej výške DPH, ktoré boli uhradené SEPS, a. s. od užívateľov PS ku dňu povinnosti platiť podľa tohoto odstavca, zníženú o prípadné uhradené zálohy, pokiaľ neboli už odpočítané v úhradách v predchádzajúcich termínoch, až do doby jej úplného uhradenia alebo započítania faktúry.
 

Fakturačné podmienky náhradných poskytovateľov podporných služieb

 

  1. Náhradným poskytovateľom podporných služieb SEPS, a.s. uhradí PpS vo výške a termínoch, ktoré budú dohodnuté v čase, kedy bude náhradný poskytovateľ za týmto účelom oslovený. V prípadoch opakovaného alebo pravidelného nákupu PpS od náhradných poskytovateľov alebo od vzniku nového poskytovateľa PpS, môže byť použitý aj mechaniznus zálohových platieb uvedených v ďalších bodoch tohto oddielu.
  2. Cenu za poskytovanie PpS uhradí SEPS, a.s. na základe dekádnych zálohových faktúr a mesačnej faktúry, ktorá bude vystavená poskytovateľom na základe výsledkov vyhodnotení odovzdaných SEPS, a. s. a v nadväznosti na ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov.
  3. Zálohové faktúry vystaví poskytovateľ PpS nasledovne:

    1. zálohu do 7. kalendárneho dňa bežného mesiaca,
    2. zálohu do 17. kalendárneho dňa bežného mesiaca,
    3. zálohu do 27. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za bežný mesiac.

   Dekádnu zálohu na úhradu podporných služieb uhradí SEPS, a.s. najneskoršie do 9. kalendárneho dňa bežného mesiaca za prvú dekádu, 19. kalendárneho dňa bežného mesiaca za druhú dekádu, 29. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za tretiu dekádu a prípadné zostávajúce dni bežného mesiaca prekračujúce tretiu dekádu.

  4. Výška každej zálohy za všetky podporné služby bude stanovená zo súhrnu záloh uhradených v príslušnej dekáde v prospech SEPS, a.s. za poskytovanie systémových služieb, ktoré sú hradené taktiež v dekádnych, alebo jednorázových zálohách, a to spôsobom adekvátnym pre výpočet zmluvných jednotkových cien jednotlivých podporných služieb podľa bodu 7 tohoto kódexu.
  5. Poskytovanie jednotlivých kategórii PpS vyúčtuje poskytovateľ SEPS, a. s. mesačne a to na základe a v rozsahu odsúhlaseného vyhodnotenia poskytovania PpS. Vyúčtovanie bude urobené jedným daňovým dokladom – faktúrou za všetky plnenia poskytnuté v danom mesiaci.
  6. Vyúčtovaciu faktúru na úhradu nákladov za podporné služby zašle poskytovateľ PpS na SEPS, a.s. najneskoršie 15. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca za bežný mesiac. Faktúry budú zaslané poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve. Odoslaním sa rozumie deň odoslania faktúry faxom. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať vyúčtovanie nákladov na podporné služby, vyčíslená DPH za celú fakturovanú mesačnú čiastku a odpočítané zálohy.
  7. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa stanovuje posledný kalendárny deň bežného mesiaca.
  8. Termín splatnosti vyúčtovacej faktúry za podporné služby spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, je 14 dní odo dňa odoslania faktúry. Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, pokoja alebo štátneho sviatku, je dňom splatnosti faktúry najbližší nasledujúci pracovný deň.
  9. SEPS, a. s. nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ uhradí:

    1. v termínu splatnosti, nebo
    2. po termínu splatnosti vždy po každých 30 dňoch odo dňa splatnosti faktúry, takú časť faktúry poskytovateľa PpS, ktorá zodpovedá vyčíslenej príslušnej čiastke podporných služieb zodpovedajúcej uhradeným výnosom za systémové služby a zodpovedajúcej výške DPH, ktoré boli uhradené SEPS, a. s. od užívateľov PS ku dňu povinnosti platiť podľa tohoto odstavca, zníženú o prípadné uhradené zálohy, pokiaľ neboli už odpočítané v úhradách v predchádzajúcich termínoch, až do doby jej úplného uhradenia alebo započítania faktúry.

Aktuality