Informácia o príprave systémovej štúdie VTE.

Zdieľať

V nadväznosti na celoslovenské pracovné stretnutie k problematike výstavby a prevádzky VTE, ktoré spoločnosť SEPS, a.s., zvolala dňa 28.6.2007 v aule FEI STU v Bratislave za prítomnosti predstaviteľov MH SR, MŽP SR, SEPS, a.s., ZSE, a.s., SSE, a.s., VSE, a.s., a všetkých dotknutých subjektovso záujmami v sektore veternej energetiky, a taktiež nadväzne na posledné verejne dostupné stanovisko SEPS, a.s,.

Stanovisko k žiadostiam pre získanie osvedčenia „Veterné parky – stanovisko k žiadostiam pre získanie osvedčenia“uverejnené dňa 2.10.2007 na internetovej stránke www.sepsas.sk, vydáva SEPS, a.s., nasledujúci oznam: V súčasnosti prebieha v spoločnosti SEPS, a.s., výberové konanie na výber spracovateľa „Štúdie vplyvu VTE na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky ES SR“.

Toto konanie prebieha v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s vnútropodnikovými normami SEPS, a.s., čím je zabezpečená jednoznačná transparentnosť celého procesu a nediskriminačný výber spracovateľa.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31.12.2007.O ďalších krokoch budeme priebežne informovať na tejto internetovej stránke.

SEPS, a.s., sekcia stratégie ES a rozvoja spoločnosti

Aktuality