Investície (Výročná správa 2003)

Zdieľať12. Investície

 

Investičná činnosť v roku 2003 bola sústredená na dokončenie rozostavaných stavieb a na prípravu nových investičných projektov. Majú spoločný cieľ – zabezpečenie spoľahlivého chodu prenosovej sústavy. Ako už tradične, investičná činnosť na rekonštrukciách a výmene dožitých a neekologických zariadení bola úzko spätá s možnosťami vypínania prevádzkovaného zariadenia podľa možností prevádzky elektrizačnej siete a výrobní elektriny, ktoré sú v riadení Slovenského energetického dispečingu Žilina.

Prioritou investičného programu boli investičné projekty bezprostredne späté s činnosťami SED a to „Inovácia Riadiaceho a informačného systému (RIS) SED Žilina“ a „Nové sídlo SED Žilina“, ktorých realizácia začala v roku 2003.

Pokračoval tiež ďalší prioritný investičný projekt „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 1. stavba“. Plánované práce – to znamená prekládka 1 poľa 400 kV a vybudovanie nového poľa 400 kV boli ukončené a zariadenie bolo uvedené do prevádzky. Realizácia rekonštrukcie rozvodne 400 kV Križovany je okrem iného vyvolaná nutnosťou vybudovania priamej transformácie 400/110 kV v tejto lokalite z dôvodu plánovaného odstavenia JE – V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky. Tento projekt bude pokračovať už v tomto roku aj s pomocou finančného grantu z fondu BIDSF.

Skončila realizácia ostatných rozhodujúcich plánovaných kapacít v ďalších 14 investičných projektoch. Začali práce na poslednej etape rekonštrukcie (2003 – 2004) rozvodne 220 kV Lemešany a pokračovali práce na postupnom nasadzovaní RIS-u a nových ochrán v rozvodni 400 kV Podunajské Biskupice. V elektrických staniciach V. Kapušany a Horná Ždaňa skončili investičné akcie v oblasti úpravy vlastnej spotreby, ktoré boli zabezpečované v súvislosti s plnením podmienok UCTE. Zrealizovaná bola 1. časť investičného projektu Lemešany – náhrada kompenzačných tlmiviek 34 kV a jedna tlmivka (TL2) bola už aj uvedená do prevádzky. V rámci investičného programu smerovalo niekoľko akcií do oblasti obchodu s elektrickou energiou. Okrem iného bol uvedený do prevádzky „Aukčný elektronický portál SEPS, a. s.“ na podporu cezhraničných prenosov a automatizovaný fakturačný systém bol rozšírený o technické a programové prostriedky, ktoré zabezpečili požadovanú ochranu pred neautorizovaným prístupom. Ďalej automatizovaný zber dát s centrálou DG C2000 bol upravený pre priebežný zber dát z celkom 21 objektov elektrických staníc nadradenej sústavy a VE Gabčíkovo.

V rámci ekologického programu skončila 1. etapa (plánovaná na roky 2001 – 2003) výmeny zastaralých prístrojových transformátorov za nové v elektrických staniciach prenosovej sústavy a realizácia dvoch čističiek odpadových vôd v elektrických staniciach Rimavská Sobota a Moldava.

 

Aktuality