Medzinárodná spolupráca (Výročná správa 2004)

Zdieľať10. Medzinárodná spolupráca

 

Prenosová sústava Slovenskej republiky ako významný subsystém elektrizačnej sústavy SR, spravovaná akciovou spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, sa stala dôležitým článkom spolupráce v oblasti prenosu elektriny v európskom priestore.

Spoločnosť sa sústreďuje na prevádzku prenosovej sústavy v rámci synchrónne prepojených sústav Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE). Aktívne sa zúčastňuje hlavne na činnostiach spojených so spoľahlivosťou a bezpečnosťou prevádzky prepojených elektrizačných sústav. Táto medzinárodná organizácia pracuje na dobrovoľnom princípe už od roku 1951 a v súčasnosti združuje 34 prevádzkovateľov prenosových sústav z 23 krajín kontinentálnej Európy.

V roku 2004 sa SEPS, a. s. aktívne podieľala na viacerých činnostiach vykonávaných a koordinovaných v rámci UCTE, najmä na:

  1. začatí činnosti Konzorcia pre synchrónne prepojenie systémov UCTE so systémom IPS/UPS (prepojený systém krajín bývalého Sovietskeho zväzu), ktorého úlohou je spracovať štúdiu možností a dopadov tohto prepojenia na systém UCTE,
  2. úspešnom opätovnom pripojení časti juhovýchodnej Európy k systému UCTE (proces resynchronizácie) a začatí synchrónnej prevádzky prepojených zón na jeseň roku 2004,
  3. ukončení prác na Elektronickej diaľnici (EH) vybudovaním prepojení do Varšavy a Budapešti na prenos údajov v reálnom čase,
  4. ukončení konzultačného procesu a schválení prvých troch častí Prevádzkovej príručky – Operation Handbook (OpHb) a pokračovaní v príprave ďalších častí,
  5. pokračovaní interného procesu pripomienkovania návrhu multilaterálnej zmluvy – Multilateral agreement (MLA) medzi členmi UCTE ako právneho záväzku na dodržiavanie pravidiel OpHb. Išlo o schválenie textu a prípravu zmluvy na podpis.

SEPS, a. s. je členom združenia CENTREL, v ktorom majú zastúpenie štyria prevádzkovatelia prenosových sústav – Poľska (PSE SA), Maďarska (MAVIR Rt.), Českej republiky (ČEPS, a. s.) a Slovenskej republiky (SEPS, a. s.), ktorí prevádzkujú navzájom prepojené elektroenergetické sústavy podľa spoločne prijatých podmienok a pravidiel. CENTREL má vybudovanú organizačnú štruktúru, v ktorej pracujú poverení zástupcovia z vyššie menovaných spoločností. Medzi najdôležitejšie aktivity uskutočnené v roku 2004 v rámci združenia CENTREL patrili:

  1. spracovanie stratégie CENTREL ako regionálneho združenia pre nadchádzajúce obdobie,
  2. podpísanie dodatku k štvorstrannej zmluve medzi členmi CENTREL, v zmysle ktorého PSE-Operator S.A. preberá zodpovednosť za funkčnosť a prevádzku Energetického zúčtovacieho a riadiaceho centra (EACC) vo Varšave,
  3. vytvorenie novej flexibilnej štruktúry pracovných skupín CENTREL, ktoré riešia na úrovni expertov úlohy z oblasti bezpečnosti systému, rozvoja prepojení a legislatívy,
  4. spracovanie a publikovanie spoločnej správy členov CENTREL o plnení požiadaviek EU zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav v oblasti obchodu s elektrinou v rámci krajín Višegrádskej štvorky,
  5. zvolenie nového prezidenta a vice-prezidenta na roky 2005-2006 v súlade s rotačným princípom a presun sekretariátu CENTREL do Českej republiky podľa Charty CENTREL. Funkciu vice-prezidenta v uvedenom období bude vykonávať zástupca SEPS, a. s.

V oblasti medzinárodnej spolupráce je mimoriadne dôležitá pôsobnosť SEPS, a. s. v rámci Združenia európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ETSO), ktorej členmi sú prevádzkovatelia prenosových sústav z 23 krajín. V súčasnom období postupného prechodu na úplne liberalizovaný trh s energiou ide o spoluprácu s priamym ekonomickým dosahom, lebo cieľom ETSO je koordinovať prístup pri tvorbe cezhraničných taríf a riešiť tzv. úzke miesta v prepojenej sústave. V rámci združenia ETSO bol spracovaný mechanizmus na tarifikáciu cezhraničných prenosov (CBT) ku ktorému sa SEPS, a. s. pripojila od 1. 1. 2004.

Dňa 29.6.2004 bola spoločnosť SEPS, a. s. prijatá za plnoprávneho člena ETSO. Stalo sa tak po troch rokoch asociovaného členstva. Pri tejto príležitosti bola podpísaná zmluva o kompenzácii nákladov spôsobených cezhraničnými tokmi medzi členmi ETSO.

Aktuality