Na juhozápadnom Slovensku vzniká jedna z najmodernejších elektrizačných sústav v Európe

Zdieľať

Vďaka projektu Danube InGrid sa na juhozápade Slovenska a v pohraničí s Maďarskom buduje jedna z najmodernejších elektrizačných sústav v Európe. V prenose a distribúcii elektriny sa zavádzajú najnovšie inteligentné technológie automatizovaného riadenia a monitoringu. Súčasťou modernizácie elektrizačnej sústavy v rámci projektu Danube InGrid je aj výstavba novej elektrickej stanice Mierovo a tiež plánovaná výstavba elektrickej stanice Vajnory. Budovanie inteligentných sietí, známych aj ako „Smart Grids“, sa rozširuje aj na časť východného Slovenska.

Projekt Danube InGrid je v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (SEPS) a Západoslovenskej distribučnej, a. s., s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Cezhraničná spolupráca prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu. SEPS je držiteľom Osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt Danube InGrid.

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Na západnom Slovensku v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Zväčšovanie podielu OZE v energetickom mixe je deklarované na národnej i európskej úrovni, v kontexte environmentálnych prístupov a želanej väčšej energetickej sebestačnosti. Nároky na rozvoj distribučnej aj prenosovej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potreby rozširovania nabíjacej infraštruktúry.

Elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne (tzv. vonkajšia, jednosystémová rozvodňa nového typu „ široké H“), ktorá sa perspektívne dá rozšíriť. Bude možné do nej pripojiť aj odber/zdroj väčšieho výkonu (20 MVA a viac). Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

V rámci projektu Danube InGrid bola už zrealizovaná aj výstavba optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania.

„Výstavba optických trás na distribučných vedeniach umožňuje pripravovať infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. Výsledkom bude zvýšená spoľahlivosť a efektívnejšia prevádzka distribučnej sústavy. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Taktiež, vďaka vybudovaniu ES Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia elektrických staníc v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede. V budúcnosti bude do stanice po ukončení plánovaných investícií zaústených 13 vedení 22kV. Úpravy 22kV siete umožnia zníženie dopadov prípadných porúch a počtu zasiahnutých odberných miest. To sú len vybrané aktivity, z celkového rozsahu projektu Danube InGrid, ktorý máme vo svojom implementačnom pláne.“ uviedol Tomáš Turek, člen predstavenstva ZSE.

Zásobovanie hlavného mesta s top digitálnymi technológiami technickej infraštruktúry

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľmi prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo Vajnoroch. Na úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej, diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV, vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava. Realizácia tohto projektu je nevyhnutná pre ďalšie pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy.

„Rýchlo sa rozrastajúce mestá znamenajú stále väčšiu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžadujú si posilnenie jej uzlových bodov. Na Slovensku ide najmä o územie hlavného mesta, kde potrebujeme aktívne zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie poruchám. V rámci projektu Danube InGrid budú realizované kľúčové investície na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy práve v uvedenej oblasti. Pracujeme napríklad na príprave výstavby novej diaľkovo riadenej elektrickej stanice vo Vajnoroch, už čoskoro nevyhnutnej na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania Bratislavy elektrickou energiou. Celkový záber našich aktivít v tomto projekte je však širší, ich cieľom je posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom a východnom Slovensku,“ uviedol Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Rozšírenie projektu Danube InGrid

Cieľom projektu Danube InGrid je prepájanie európskych energetických systémov. Od roku 2021 je súčasťou projektu Danube InGrid druhá vlna realizácie. V tejto časti projektu ide o územné rozšírenie aktivít na Slovensku aj v Maďarsku a zapojenie ďalších subjektov, medzi ktorými sú Východoslovenská distribučná, a. s., zabezpečujúca distribúciu elektriny na východnom Slovensku, ako aj distribučné spoločnosti ELMÜ Hálózati Kft. a MVM Émász Áramhálózati Kft.

Spoločné aktivity partnerov druhej vlny projektu sa snažia vytvoriť predpoklady pre rozvoj obnoviteľných zdrojov elektriny, digitalizáciu a automatizáciu elektrizačných sústav aj v ďalších regiónoch oboch členských štátov. Tieto koordinované aktivity nadväzujú na spoločné štúdie partnerov. „V roku 2023 bol vo Východoslovenskej distribučnej do prevádzky uvedený pilotný projekt kompenzačnej tlmivky, ktorá umožní optimalizovať toky jalovej zložky elektriny, a tým stabilizovať napäťové pomery v elektrizačnej sústave SR. Opatrenie reaguje na rozvoj decentralizovaných technológií a zmenu charakteru odberu elektriny u užívateľov distribučných sústav. Moderná infraštruktúra, akou je napríklad v rámci projektu realizované 110 kV vedenie medzi okresmi Snina a Sobrance, je doplnená o optickú komunikačnú vrstvu. Rozvoj informačných technológií, systémov kybernetickej bezpečnosti, inovatívnych rozhraní medzi prevádzkovateľmi a užívateľmi sústav na báze voicebot a chatbot dokresľuje mozaiku aktivít druhej vlny projektu,“ uviedol Marcel Fitere, riaditeľ divízie Prevádzka a rozvoj siete v spoločnosti VSD.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame pre Slovensko, ako aj Európu, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 27. 6. 2023 o 13.00 hod. naživo na stránke projektu www.danubeingrid.eu.

Aktuality