Všeobecný oznam o obstarávaní

Slovenská Republika
Bohunice International Decommissioning Support Fund –
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 
Projekt Súbor stavieb „Transformácia 400/110 kV Bystričany“
Krajina Slovenská Republika
Jadrová bezpečnosť / Prenosová sústava TP-A_2014.pdf
ID projektu 9639
Zdroj financovania Medzinárodný fond pre podporu vyradenia JE V1 Bohunice
Typ kontraktu Dodávka tovarov, prác a služieb
Typ oznámenia Všeobecný oznam o obstarávaní
Dátum vydania 18 December 2014
Dátum uzatvorenia 18 December 2015
 
 

Medzinárodný fond pre podporu vyradenia JE V1 Bohunice (BIDSF), spravovaný Európskou Bankou pre Obnovu a Rozvoj, bol založený v novembri 2001 za účelom financovania a/alebo spolufinancovania vybraných projektov počas obdobia približne 15 rokov v úhrne približne 620 miliónov Euro. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) uskutočňuje program opatrení v prenosovej sústave, ktoré sú dôsledkom rozhodnutia Slovenskej Republiky definitívne odstaviť JE V1 Bohunice, Bloky 1 a 2 a tieto opatrenia budú financované a/alebo spolufinancované prostriedkami fondu. Schvaľovanie financovania projektov je predmetom rozhodnutia Zhromaždenia Prispievateľov BIDSF. Zhromaždenie Prispievateľov môže pozmeniť obsah projektov.

Všeobecný oznam o obstarávaní dáva do pozornosti nasledovné obstarávania služieb, prác a tovarov, spôsobmi environmentálne vhodnými a nákladovo efektívnymi:

 • Dodávka hlavných a pomocných elektrických zariadení a riadiacich zariadení, prác a služieb súvisiacich s rekonštrukciami elektrických staníc v lokalitách;

  Rozvodňa 400 kV Bystričany (Stavba 1)

  Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie (Stavba 3)

  Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie (Stavba 5)
 • Dodávka prác a služieb súvisiacich so stavbou / rekonštrukciou prenosových vedení;

  Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany (Stavba 4)

  Vedenie 2×400 kV H. Ždaňa – lokalita Oslany (Bystričany) (Stavba 2),

  a ďalšie súvisiace práce na prispôsobení prenosovej sústavy podmienkam po definitívnom odstavení JE V1 Bohunice.

Verejná konzultácia

Začiatok obstarávania vyššie uvedených aktivít sa predpokladá v druhej polovici roku 2015.

Kontrakty financované z prostriedkov grantov BIDSF, spravovaných EBOR, budú predmetom Pravidiel obstarávania EBOR a súťaží sa budú môcť zúčastniť spoločnosti, ktoré splnia kvalifikačné predpoklady BIDSF. Oprávnené krajiny k decembru 2014 sú: členské štáty Európskej Únie, Švajčiarsko a krajiny pôsobenia EBOR. Prostriedky fondu BIDSF nebudú použité na účely žiadnych platieb fyzickým alebo právnickým osobám a na účely dovozu tovarov, pokiaľ sú takéto platby alebo dovozy zakázané rozhodnutím Bezpečnostnej Rady OSN, prijatým pod Kapitolou VII Charty OSN alebo právnym predpisom krajiny Nadobúdateľa.

Dodávatelia a zhotovitelia so záujmom dodávať pre SEPS, a.s. nech sa obracajú na:

Juraj Došek
Vedúci Projektovej Manažérskej Jednotky (PMU)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.)
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Slovenská Republika
email: juraj.dosek@sepsas.sk

Zdroj: SEPS

Aktuality