Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (spoločnosť SEPS) oznamuje obchodným partnerom, že dňa 1.2.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o RPVS). Zákon o RPVS ukladá spoločnosti SEPS povinnosť skúmať pred uzavretím zmluvy skutočnosť, či je obchodný partner za podmienok definovaných zákonom o RPVS zapísaný do registra partnerov verejného sektora. Dovoľujeme si Vás informovať, že obchodní partneri sú považovaní za partnera verejného sektora v prípadoch, ak prijímajú od spoločnosti SEPS finančné prostriedky jednorazovo nad 100.000 € alebo opakujúce plnenia nad 250.000 € v kalendárnom roku, pričom v týchto prípadoch bude spoločnosť SEPS vyžadovať od jej obchodných partnerov, aby boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zdroj: SEPS

Aktuality