Kolektívna zmluva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
na roky 2012-2014

Kolektívna zmluva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., platná na roky 2010-2011 (SEPS, a. s.), končí účinnosť dňa 31.12.2011. Z uvedeného dôvodu sa v súlade s platným zákonom o kolektívnom vyjednávaní, dňa 23.11.2011 uskutočnilo v sídle spoločnosti v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, kolektívne vyjednávanie o znení novej Kolektívnej zmluvy. Príprave podkladových materiálov, interných analýz spracovaných pre účel kolektívneho vyjednávania, ako aj samotnému kolektívnemu vyjednávaniu, sa v SEPS, a. s., venuje veľká pozornosť. Pri kolektívnom vyjednávaní zmluvné strany, zastupujúce zamestnávateľa a zamestnancov dosiahli dohodu o znení novej Kolektívnej zmluvy SEPS, a. s. Účinnosť novej Kolektívnej zmluvy bola dohodnutá na tri roky. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok, podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami a svojim obsahom je zosúladená s „veľkou novelou Zákonníka práce“, ako aj s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa (uzatvorenou medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska). Podpísaním Kolektívnej zmluvy sa naplnil hlavný cieľ kolektívneho vyjednávania – uzatvorenie dohody o znení Kolektívnej zmluvy.

Kolektívna zmluva spoločnosti SEPS, a. s., na obdobie rokov 2012-2014 bude zverejnená v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov
poverená vedením kolektívneho vyjednávania

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality