Oznam o krátení pridelených kapacít

Zdieľať

Vážený obchodný partner, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a s ním spojené nepredvídateľné okolnosti znemožňujúce realizáciu obchodných výmen na cezhraničnom profile SK-UA (vyššia moc) Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej dennej aukcie na profile SK-UA, budú od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00CET pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).
 
Zároveň uvádzame, že hodnoty cezhraničných prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00 CET do 31.03.2022 24:00 CET na profile SK-UA budú z dôvodu vyššej moci krátené na 0 MW v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel (Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“)) bod. 9 Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity.

Zdroj: SEPS

Aktuality