Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti

Zdieľať

Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.) uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti poskytovaných služieb formou Dotazníka. Všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do prieskumu ďakujeme za čas, odpovede a cenné názory.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov za r. 2010 bolo vykonané v zmysle internej dokumentácie SEPS, a. s. Z vyhodnotenia celkovej spokojnosti vyplýva, že s poskytovaním služieb sú zákazníci spokojní. Index celkovej spokojnosti dosiahol úroveň 1,69 (číselná hodnota je v rozmedzí 1 – 4, t. j. 1 maximum, 4 – minimum). Veľmi spokojných bolo 40 % zákazníkov, spokojných bolo 51 %, nespokojných 9 % a veľmi nespokojných 0 %.
Názory zákazníkov na spokojnosť so spoluprácou so SEPS, a. s., sú užitočným pomocníkom pri poskytovaní a zlepšovaní služieb.
V rámci odpovedí boli vznesené pripomienky k otázkam č. 4 a č. 6 Dotazníka, ktoré sa v rámci možností riešia.
Zároveň nás tešia názory vyjadrujúce spokojnosť s našou spoluprácou.
Všetkým zúčastneným na prieskume spokojnosti ďakujeme za účasť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Odbor ISM a kvality

Aktuality