Podmienky pre prenos elektriny pre tranzit cez PS (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


5. Podmienky pre prenos elektriny pre tranzit cez PS

 

Tranzit elektriny prostredníctvom PS môže byť realizovaný pre právnicku alebo fyzickú osobu, ktorá môže byť tuzemská i zahraničná (ďalej len objednávateľ).

  1. Nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie Zmluvy na tranzit elektriny cez PS (ďalej len Zmluva na tranzit) je:

    1. Predloženie platného výpisu z Obchodného registra dokladujúceho právnu existenciu a štatút nie starší ako jeden rok; na vyžiadanie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) je objednávateľ taktiež povinný predložiť uvedený doklad nie starší ako 3 mesiace.

    2. Predloženie platnej licencie pre subjekty, ktoré nie sú registrované podľa právneho poriadku SR, analogický doklad podľa príslušného právneho poriadku, minimálne však doklad existencie za predpokladu splnenia najmä garančných a platobných podmienok podľa tohoto dokumentu.

    3. Podanie žiadosti o uzavretie zmluvy na prenos elektriny pre tranzit v príslušnom termíne.

    4. Písomný záväzok objednávateľa k zabezpečeniu dodávky elektriny do PS zo zahraničia, v rozsahu dojednaných realizačných diagramov.

    5. Písomný záväzok objednávateľa k odberu elektriny z PS, v miestach výstupu z PS do susednej zahraničnej PS v rozsahu dojednaných realizačných diagramov.

    6. Predloženie súpisu splnomocnencov pre komunikáciu zmluvných strán pre obchod a realizáciu v členení : spoločnosť, meno splnomocnenca, kontaktný telefón, fax, email. Tento súpis sa stáva prílohou zmluvy na vývoz elektriny.

    7. Dokladovanie, že objednávateľ spĺňa podmienky susedných prevádzkovateľov PS na vstupe i výstupe pre cezhraničný prenos, alebo predloženie spoločného prehlásenia vývozcu a jeho zahraničného partnera o vzájomnom výhradnom zastupovaní pre prenos na príslušnom profile a súčasne dokladovanie splnenia podmienok príslušného prevádzkovateľa PS pre cezhraničný prenos zahraničným partnerom. Splnenie podmienok je možné dokladovať predložením uzavretej zmluvy vývozcu alebo jeho zahraničného partnera so susedným prevádzkovateľom PS, alebo prehlásenia tohto prevádzkovateľa PS o splnení podmienok.
      

  2. Podmienkou pre realizáciu tranzitu SEPS, a. s. je:

    1. uzavretie Zmluvy na tranzit prostredníctvom PS

    2. odovzdanie realizačných diagramov tranzitu v termínoch a spôsobom stanoveným Podmienkami SEPS, a.s.

    3. odsúhlasenie realizačných diagramov príslušným susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vstupe i výstupe z PS SEPS, a.s. v rámci potvrdzovania denného programu medzinárodných výmen

    4. úhrada platby za tranzit v súlade s podmienkami Zmluvy a všetkých ostatných platieb voči SEPS, a.s.

    5. zabezpečenie dodávky elektriny v rozsahu dojednaného tranzitu do PS v oznámenom mieste vstupu do PS a zabezpečenie odberu elektriny v rozsahu dojednaného tranzitu v oznámenom mieste výstupu z PS.
      

  3. Podmienkou pre pridelenie a rezerváciu kapacity je:

   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v alokácii podľa článku 8.1 tohto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podania žiadosti o rezerváciu kapacity pre tranzit v príslušnom termíne pre dané obdobie vyhlásenom SEPS, a. s. na www.sepsas.sk v súlade s týmito podmienkami,
    2. predloženia technickej časti dodávkového kontraktu, alebo zmluvy o budúcej zmluve.

   Pridelená kapacita je rezervovaná, ak objednávateľ predloží do 3 dní odo dňa pridelenia kapacity písomné oznámenie prevádzkovateľa zahraničnej prenosovej sústavy na vstupe i výstupe do/z PS o zabezpečení kapacity k prevzatiu dodávky/odberu elektriny, obsahujúce odoberaný/dodávaný výkon, časové pásmo a obdobie prenosu elektriny s uvedením miesta vstupu a výstupu do/z ES SR. Pri nesplnení tejto podmienky zaniká právo objednávateľa na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a.s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania

   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v aukcii podľa článku 8.2. tohto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podanie prihlášky do aukcie v príslušnom termíne pre dané obdobie podľa podmienok aukcie na danom profile, zverejnených SEPS, a.s. na www.sepsas.sk

   Pridelená kapacita v aukcii je SEPS, a. s. rezervovaná, ak objednávateľ uhradí aukčné platby podľa podmienok príslušnej aukcie a to na základe oznámenia Aukčnej kancelárie o uhradení platieb. V prípade neuhradenia aukčnej platby zaniká právo objednávateľa na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a. s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania podľa podmienok prideľovania na danom profile.

  4. Podmienkou pre realizáciu dovozu SEPS, a. s. je:

    1. uzavretie Zmluvy na prenos elektriny pre tranzit prostredníctvom PS,
    2. rezervácia zodpovedajúcej kapacity na vstupnom i výstupnom profile na základe výsledkov alokácie (kap. 8.1) alebo aukcie (kap. 8.2),
    3. odovzdanie realizačných diagramov tranzitu v termínoch a spôsobom stanoveným Podmienkami SEPS, a.s. spĺňajúcich tieto podmienky:

      1. identifikácia vstupného a výstupného profilu, na ktorom spĺňa objednávateľ podmienky susedných prevádzkovateľov PS,
      2. Výkon realizačného diagramu na každom profile nesmie prevýšiť rezervovanú kapacitu podľa písm. b,
      3. Súhrnný výkon prenosu na všetkých profiloch nesmie prevýšiť v zmluve dojednaný limit cezhraničného prenosu,    4. odsúhlasenie realizačných diagramov príslušným susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vstupe i výstupe z PS SEPS, a.s. v rámci potvrdzovania denného programu medzinárodných výmen,
    5. úhrada platby za tranzit v súlade s podmienkami Zmluvy a všetkých ostatných platieb voči SEPS, a. s.,
    6. zabezpečenie dodávky elektriny v rozsahu dojednaného tranzitu do PS v oznámenom mieste vstupu do PS a zabezpečenie odberu elektriny v rozsahu dojednaného tranzitu v oznámenom mieste výstupu z PS.


Aktuality