Prechodné obdobie (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

13. Prechodné obdobie

 

  1. Prechodné obdobie je definované ako obdobie od 1.1.2003 do 30.6.2003.
  2. Účelom prechodného obdobia je umožniť účastníkom prípravu, najmä na hodinový režim odberových diagramov a novú cenotvorbu.
  3. Oprávnený odberateľ (vrátane REP) je povinný zvoliť si jeden z nasledujúcich režimov vrátane zodpovednosti za odchýlku:

    1. Regulovaný – zostáva so svojim stávajúcim dodávateľom a platí preňho tarifný cenník. Všetky platby vrátane odchýlky zaňho platí dodávateľ.

    2. Prenesenú zodpovednosť za odchýlku. Subjekty, ktoré sú oprávnené na sebe zodpovednosť za odchýlku preniesť, sú iba subjekty s hodnotením = 1 v zmysle OK PS.

    3. Vlastnú zodpovednosť za odchýlku v zmysle tohoto OK PS, vrátane jej finančného zaistenia.

  4. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) pre stanovenie ratingu zriadi komisiu.
  5. Odberateľ v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku je povinný zložiť kauciu podľa stanoveného hodnotenia (ratingu) na účet SEPS, a.s.
  6. V prechodnom období sa prirážky riadia rozhodnutím ÚRSO.
  7. V období od 1.1. 2003 do 30.6. 2003 sa odchýlky zúčtovávajú mesačne. Základnou jednotkou zúčtovania odchýlky je 1 MWh, základným intervalom 1 hodina.

Aktuality