Režimy pre oprávnených odberateľov (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Režimy pre oprávnených odberateľov

 

Oprávneným sa odberateľ stáva pri splnení podmienok podľa Vyhlášky MH 548/2002 Z. z. bez ďalších potrebných krokov.

Pritom volí z troch možných režimov:

    1. Regulovaný oprávnený odberateľ (v zmysle rozhodnutia ÚRSO). Taký, ktorý má záujem zostať v rovnakom režime ako chránení odberatelia, teda odberatelia podľa regulovaných tarifných cenníkov schválených ÚRSO.
    2. Oprávnený odberateľ s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku. Oprávnený odberateľ, ktorý nakupuje elektrickú energiu prostredníctvom tretej strany, ktorá za neho platí všetky poplatky a nesie všetky riziká. Tento vzťah je na zmluvnej báze. Zodpovednosť voči subjektu zúčtovávajúcemu platby je nezávislá na vzťahu medzi takýmto oprávneným odberateľom a subjektom, ktorý na seba prevzal zodpovednosť za jeho odchýlku.
    3. Oprávnený odberateľ s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku. Takýto oprávnený odberateľ samostatne nakupuje elektrickú energiu a má uzatvorenú zmluvu na vyrovnávanie odchýlok so subjektom zúčtovávajúcim platby.

Aktuality