Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2017 až 2026 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28, ods. 3 povinná každoročne vypracovať dokument Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy (ďalej len „DPRPS“) a predložiť návrh tohto dokumentu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“). Listom zo dňa 24.3.2017 URSO potvrdil, že, na základe výsledkov konzultačného procesu URSO, nemá k DPRPS na roky 2017 až 2026 pripomienky. Finálna verzia, odsúhlasená zo strany URSO, je dostupná na nasledujúcom odkaze: DPR_PS_2017_2026.pdf .

Zdroj: SEPS

Aktuality