Tlačová správa (Sieťové predpisy) (8)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Stav núdze a obnova („Network Code on Emergency and Restoration“). Všetky záujmové strany majú možnosť predložiť svoje pripomienky v termíne do 8. decembra 2014.

 

Brusel 13. októbra 2014

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Stav núdze a obnova („Network Code on Emergency and Restoration“). Všetky záujmové strany majú možnosť predložiť svoje pripomienky v termíne do 8. decembra 2014.

Sieťový predpis Stav núdze a obnova (NC ER) pojednáva o postupoch a nápravných opatreniach, ktoré je potrebné použiť v prípade že elektrizačná sústava je v stave núdze, celkového výpadku alebo obnovy. Tieto postupy zahrňujú ustanovenia týkajúce sa ochrany a obnovy sústavy a tiež resynchronizačné prípravné plány, výmenu informácií, prevádzkové postupy ako aj analýzy incidentov.

NC ER je kľúčovým prvkom v procese dokončenia Vnútorného trhu s elektrinou v EÚ, nakoľko sa zaoberá konkrétnymi opatreniami, ktoré je potrebné vykonať aby sa zabezpečila kontinuita dodávok elektriny v Európe v krízových situáciách.

Verejná konzultácia

Návrh znenia predpisu NC ER, ako aj Podporného dokumentu, je dostupný na web stránke ENTSO-E. Podporný dokument objasňuje dôvody týkajúce sa rozhodnutí, ktoré sa týkajú návrhu znenia NC ER ako aj naplnenie požiadaviek rámcových pravidiel ktoré vydala ACER (Agentúra pre koordináciu regulátorov v energetike).

Konzultačné obdobie bude otvorené v termíne od 13.10.2014 – 8.12.2014. Všetky pripomienky je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E. Tie budú následne, po ukončení konzultácie, zverejnené.

ENTSO-E posúdi každú pripomienku a použije ju na vylepšenie znenia návrhu predpisu NC ER. ENTSO-E vyhodnotí všetky pripomienky a predloží konečný návrh znenia NC ER na ACER.

Verejný seminár

Za účelom získania spätnej väzby, ako aj poskytnutia dodatočných informácií k návrhu predpisu, ENTSO-E usporiada verejný seminár, počas ktorého bude možné zúčastniť sa množstva diskusií za okrúhlym stolom. Týmto spôsobom dôjde k prehĺbeniu interakcií medzi účastníkmi seminára, ako aj poskytnutiu priestoru na získanie detailnejších informácií k všetkým aspektom predpisu.

Seminár sa uskutoční dňa 12.11.2014 v čase od 12:00-17:30 v sídle ENTSO-E, ulica 100 Avenue de Cortenbergh, v Bruseli.

V prípade Vašej účasti na tomto seminári sa prosím zaregistrujte tu, najneskôr do 4.11.2014.

Zdroj: Brusel

Aktuality