Ukončenie zberu vstupných podkladov pre potreby spracovania systémovej Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR

Zdieľať

Pondelok, 31.3.2008, bol ukončený zber vstupných údajov za účelom vypracovania systémovej Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR (Štúdia) od potenciálnych záujemcov o výstavbu veterných elektrární na území SR, v zmysle uverejnenej výzvy na internetovej stránke SEPS, a.s. Z predbežného vyhodnotenia týchto podkladov vyplynuli závery, ktoré sú sumarizované v nasledujúcej tabuľke:

kde:

PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy
ZSE-D – ZSE Distribúcia, a.s.
SSE-D – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
VSD – Východoslovenská distribučná, a.s.

Súhrnný prehľad subjektov, ktoré zaslali vstupné podklady, sa nachádza v nasledovnom dokumente: apr08_Investori.xls

Získané vstupné údaje budú postúpené spracovateľovi Štúdie na spracovanie a vyhodnotenie.
O ďalších krokoch budeme priebežne informovať prostredníctvom tejto internetovej stránky.

SEPS, a.s., sekcia stratégie ES a rozvoja spoločnosti

Aktuality